DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180559

Жіноча зачіска в контексті античної філософії краси

Oksana Minenko

Анотація


Мета роботи – визначити особливості розвитку жіночої зачіски у контексті специфіки філософії краси доби Античності. Методологію дослідження складають принципи об‘єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності та плюралізму; а для досягнення мети використано методи: проблемно- хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна. Здійснено мистецтвознавчий аналіз творів образотворчого мистецтва з метою визначення специфіки стилістики жіночої зачіски в Греції та Римі (V ст. до н.е. І ст. н.е.); визначено вплив візуальних образів давньогрецьких богинь, створених античними митцями, на формування ідеалу жіночої краси та популяризацію нових стилів жіночих зачісок, відповідно до античної філософії краси. Висновки. На основі дослідження жіночих зачісок доби Античності, доведено, що їх стильові особливості є одним із аспектів модифікації людської краси, відповідно до філософських поглядів та естетичних ідеалів. Поєднавши утилітарну, естетичну та знакову функції, жіночі зачіски богинь Олімпійського пантеону відображають матеріальний, духовний та соціальний стан суспільства, відповідають художнім та естетичним уявленням, характерним для доби Античності, ідеали краси якої, не дивлячись на трансформації та модифікування в процесі еволюції, зберегли специфічні характе- ристики, що відповідають сформованій ментальності давньогрецької культури.


Ключові слова


жіночі зачіски; Античність; богині; Олімпійський пантеон; міфологічні сюжети; образотворче мистецтво

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Rostovtsev, M. I. (1914). Bronze bust of the Bosporian queen and the history of the Bosporus in the era of Augustus. Moscow: G. Lissner printing house and D. Sobko [in Russian].

Skrzhinskaya, M. V. (2010). Cultural traditions of Hellas in the ancient states of the Northern Black Sea region. Kiev : Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine [in Russian].

Khodzhakuliyeva, B. A. (2012). Features of the image of Greek deities on Parthian rhytons. Young scientist, no. 7, pp. 217-219. Available at : https://moluch.ru/archive/42/5044/ [in Russian].

βλατογιαννη, Ε. (2018). Κομηζ ηετνη. Οι κομμωζειζ ζηον ελληνορωμαϊκο κοζμο και οι ζημειολογικεζ ηοσζ Ҕροεκηαζειζ. The countless aspects of beauty in ancient art. Αθηνα : Εκδοζη ηοσ ηαμειοσ αρταιολογικων Ҕορων και αҔαλλοηριωζεων. рр. 303-320 [in Greek].

Gkikaki, M. (2014). Female hair styles on coins and sculptures of the Classic and Hellenistic periods. Types and iconography. Rahden : Verlag Marie Leidorf [in English].

Gkikaki, М. (2014). Frauenfrisuren auf dengriechischen Münzen. Available at:https://www.academia.edu/1858724/Frauenfrisuren_auf_den_Griechischen_Münzen [in German].

Haas, N., Toppe, F., Henz, B.M. (2005). Hairstyles in the Arts of Greek and Roman Antiquity. Journal of investigative dermatology symposium proceedings, no. 100 (3), рр. 298-300 [in English].

Loukopoulou, L. (2004). Thrace from Nestos to Hebros. An Inventory of Archaic and Classical poleis. M.

H. Hansen, T. H. Nielsen (Eds.). New York: Oxford, University press. pp. 878-902 [in English].

Mannsperger, М. (1998). Frisurenkunst und Kunstfrisur. Die Haarmode der römischen Kaiserinnen von Livia bis Sabina. Bonn : Habelt [in German].

Ростовцев М. И. Бронзовый бюст Боспорской царицы и история Боспора в эпоху Августа. Москва : типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. 31 с.

Скржинская М. В. Культурные традиции Эллады в античных государствах Северного Причерномо- рья. Киев: Институт истории Украины НАН Украины, 2010. 324 с.

Ходжакулиева Б. А. Особенности изображения греческих божеств на парфянских ритонах. Молодой ученый. 2012. ғ 7. С. 217-219. URL : https://moluch.ru/archive/42/5044/ (дата обращения: 02.04.2019).

βλατογιαννη Ε. Κομηζ ηετνη. Οι κομμωζειζ ζηον ελληνορωμαϊκο κοζμο και οι ζημειολογικεζ ηοσζ Ҕροεκηαζειζ. The countless aspects of beauty in ancient art. Αθηνα : Εκδοζη ηοσ ηαμειοσ αρταιολογικων Ҕορων και αҔαλλοηριωζεων, 2018. рр. 303-320.

Gkikaki M. Female hair styles on coins and sculptures of the Classic and Hellenistic periods. Types and iconography. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2014. 302 p.

Gkikaki М. Frauenfrisuren auf dengriechischen Münzen. URL : https://www.academia.edu/1858724/Frauenfrisuren_auf_den_Griechischen_Münzen (дата обращения: 01.04.2019).

Haas N., Toppe F., Henz B.M. Hairstyles in the Arts of Greek and Roman Antiquity. Journal of investigative dermatology symposium proceedings. 2005. ғ 100 (3), рр.. 298-300. р. 299.

Loukopoulou L. Thrace from Nestos to Hebros. An Inventory of Archaic and Classical poleis. M. H. Hansen, T. H. Nielsen (Eds.). New York : Oxford, University press, 2004. pp. 878-902.

Mannsperger М. Frisurenkunst und Kunstfrisur. Die Haarmode der römischen Kaiserinnen von Livia bis Sabina. Bonn : Habelt, 1998. 128 р.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018