DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180561

КОМУНІКАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ПЛАКАТУ

Oksana Mel’nyk, Viktor Shtets

Анотація


Метою роботи є вияв актуальних тенденцій розвитку сучасного плакату; розкриття комунікативних концепцій та технологічних інновацій у дизайні плакату кінця ХХ – поч. ХХІ ст. Методологія дослідження передбачає застосування загальнонаукових (теоретичних і емпіричних) та спеціальних методів дослідження. Застосовано, зокрема, методи абстрагування та екстраполяції, метод візуального спостереження, метод систем- но-порівняльного та формального аналізу, метод індукції для систематизації візуального матеріалу. Наукова новизна роботи полягає у розширенні розуміння суті сучасного плакату у контексті технологічного прогресу. Висновки. Доведено, що під впливом розвитку технологій (комп‘ютерних зокрема), з‘являються нові засоби художньої виразності в плакаті, що дозволяють ефективно здійснювати графічну комунікацію у сучасних умо- вах. Актуалізується багатоманіття творчих експериментів та авторських методів, що впливають на формотво- рення плакату, у тому числі в електронному середовищі.

Ключові слова


плакат; засоби виразності; комунікація; технологічні інновації

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Глинтерник Э. Графический дизайн как художественно-коммуникативная система и средство ре- кламы : монография. Санкт-Петербург : Изд-во Петербургского института печати, 2002. 136 с.

Клиффорд Дж. Иконы графического дизана / пер. с англ. А.Захарова. Москва : Эксмо, 2015. 240 с.

Кузнецов В. Создана многоразовая бумага. URL: https://hi-news.ru/technology/sozdana- mnogorazovaya-bumaga-na-kotoroj-mozhno-pechatat-pri-pomoshhi-sveta.html (дата звернення: квітень 2019).

Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева. Москва

: Канон-Пресс-Ц, 2003. 464 с.

Почепцов Г. Теория коммуникации. Москва : Рефл-бук, 2001. 651 с.

Риверз Ш. Максимализм. Графический дизайн эпохи упадка и пресыщенности. Москва : Аст, Аст- рель, 2008. 160 с.

Стор И. Смыслообразование в графическом дизайне: метаморфозы зрительных образов. Москва : Совъяж Бево, 2003. 296 с.

Черневич Е. Язык графического дизайна: Материалы к методике художественного конструирова- ния. Москва : ВНИИТЭ, 1975. 137 с.

Шевченко В. Композиція плакату. Харків : Колорит, 2004. 123 с.

Contemporary Urban Abstract and Graffuturism Artists Showing at Pretty Portal. URL: https://www.widewalls.ch/abstract-art-graffuturism-pretty-portal/ (дата звернення: квітень 2019).

Meggs Ph. A History of Graphic Design. NJ. John Wiley and Sons. 1998. 623 p.

Müller-Brockman J. History of the Poster. NY. Phaidon. 2004. 244 p.

3d graphics: An effective tool to raise the awareness of the environment. URL: https://www.sarasadek.com/3d-graphics.html (дата звернення: квітень 2019).

Glinternik E. (2002). Graphic design as an art-communicative system and advertising medium. Sankt Peterburg: Izd-vo Peterburgskogo instituta pechati [in Russian].

Klifford D. (2015). Graphic Design Icons. (А.Zaharova, Trans). Moscow: Eksmo [in Russian].

Kuznetsov V. Reusable paper is сreated. Retrieved from: https://hi-news.ru/technology/sozdana- mnogorazovaya-bumaga-na-kotoroj-mozhno-pechatat-pri-pomoshhi-sveta.html [in Russian].

Maklyuen M. (2003). Media understanding: external human extensions. Moscow: Kanon-Press-Ts [in Russian].

Pocheptsov G. (2001). The communication theory. Moscow: Refl-buk. [in Russian].

Riverz Sh. (2008). Maximalism. Graphic design of the era of decline and satiety. Moscow: Ast, Astrel [in Russian].

Stor I. (2003). Sense formation in graphic design: the metamorphosis of visual images. Moscow: Sovyazh Bevo [in Russian].

Chernevich Ye. (1975). Graphic design language: Materials for the method of artistic design. Moscow: VNIITE [in Russian].

Shevchenko V. (2004). Poster Composition. Kharkiv: Koloryt [in Ukrainian].

Contemporary Urban Abstract and Graffuturism Artists Showing at Pretty Portal. Retrieved from: https://www.widewalls.ch/abstract-art-graffuturism-pretty-portal/ [in English].

Meggs Ph. (1998). A History of Graphic Design. Hoboken, NJ. John Wiley and Sons [in English].

Müller-Brockman J. (2004). History of the Poster. L.; NY.: Phaidon [in English].

3d graphics: An effective tool to raise awareness of the environment. Retrieved from: https://www.sarasadek.com/3d-graphics.html [in English].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018