DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180631

ТВОРЧА СПАДЩИНА ДАВИДА БУРЛЮКА ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Svitlana Kholodynska

Анотація


Мета роботи. Спираючись на дослідження, що з‘явилися на межі ХХ–ХХІ століття, розглянути історію футуризму, біля витоків формування якого стояв Давид Бурлюк – живописець, поет і талановитий організатор літературно-мистецького процесу на російсько-українських теренах протягом 10–20-х років минулого століття. Методологія дослідження передбачає застосування таких основних принципів, як персоналізація – структур- ний елемент біографічного методу – і діалогізм, які дають змогу поглибити і розширити як об‘єктивне знання, так і авторські уявлення про особистісну сутність футуризму. Наукова новизна статті визначається викори- станням чинників культурологічного підходу у процесі аналізу творчо-теоретичної спадщини Д. Бурлюка, яка розглядається як цілісний феномен. Висновки. Показано, що і творчість Д. Бурлюка, і його мемуарні нотатки, і спогади сучасників відкривають нові можливості задля об‘єктивної оцінки внеску цієї непересічної особистості у культуротворчі процеси першої половини ХХ століття; систематизовано і проаналізовано напрацювання щодо означеного періоду та виокремлено ті ідеї, які позначені науковою новизною з одного боку щодо логіки розвит- ку європейського, передусім італійського футуризму, а з іншого – щодо самобутності його української та російської моделей.


Ключові слова


Д. Бурлюк; творча спадщина; теоретичний аналіз; об‘єкт; футуризм; біографізм; персоналізація; чинники культурологічного підходу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Асєєва Н. Етюди мистецтвознавця // Хроніка–2000 : український культурологічний альманах. Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1995. С. 276–286.

Біла А. Михайль Семенко як культуртрегер українського футуризму. Передмова / Вибрані твори / М. Семенко. Київ : Смолоскип, 2010. С. 5–23.

Бобринская Е. Футуризм. М. : Галарт, 2000. 192 с.

Бурлюк Д. Д. Галдящие «бенуа» и Новое Русское Национальное Искусство (Разговор г. Бурлюка, г. Бенуа, г. Репина об искусстве) : сборник. СПб. : КнигопечатняШмидт, 1913. 22 с.

Бурлюки М. Н., Д. Д. По следам Ван Гога : записки 1949 : монография / вступ. ст. Полякова. М. : Grundnsse, 2016. 252 с.

Вервес Г. Український авангардизм у контексті європейських маніфестів і програм // Слово і час. 1992. ғ 12. С. 37–43.

Вернудіна І. В. І. Я. Франко : концептуалізація проблеми художньої творчості. Філософські до- слідження // Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Луганськ, 2004. Вип. 5. С. 17–21.

Добіна Т Г. Історіософський погляд на переосмислення творчого доробку Бориса Лятошинського // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. Маріуполь, 2015. Вип. 10. С. 67–75.

Ємельянова Т. В. Від синестезії до синтезу мистецтв : концепція «поліфонічного синтезу» та

«внутрішнього контрапункту» В. Кандинського // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. у 2-х част. Ч. 1. Київ : ДАКККіМ, 2001. С. 122–132.

Корнієнко Н. М. Лесь Курбас і новий український театр : від «модернізму» до «фантастичного ре- алізму» // Український театр ХХ століття. Київ, 2003. С. 101–167.

Крусанов А. Русский авангард : 1907–1932 : истор. обзор : в 3 т. Т. 1 : Кн. 1. Боевое десятилетие. М. : Новое литературное обозрение, 2010. 784 с.

Лагутенко О. Взаємодія ідей стилю модерн та ідей національного відродження в українському ми- стецтві першої третини ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Київ : ДАКККіМ, 2003. Вип. 10. С. 141–151.

Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. Київ : Либідь, 1997. 224 с.

Лозовая Л. В. Эстетика русского футуризма : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.04. СПб., 2007. 18 с.

Мусієнко О. Кавалерідзе – авангардист // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. пр. Київ : [б. в.], 2013. Вип. 12. С. 218–231.

Огнєва Т. Театр і кіно у контексті мистецтвознавчих концепцій початку ХХ століття. Київ : ВАДЕКС, 2014. 432 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія. Київ : Либідь, 1999. 447 с.

Решмеділова О. М. Український літературний модерн як нове розуміння творчого процесу // Акту- альні філософські та культурологічні проблеми сучасності : альманах. Київ : Видавн. центр КНЛУ, 2008. Вип. 21. С. 134–141.

Садок Судей [Вып. 1] 9 рисунков fecit (лат. сам исполнил) Владимира Бурлюка : сб. стихов. СПб. : Типография Кюгельген и К*, 1910. 131 с.

Скляренко Г. Проблеми дослідження української образотворчості ХХ століття в контексті історії мистецтва // Мистецькі обрії : альманах 2001–2002 / АМУ. Київ, 2002. Вип. 3. С. 31–39.

Тримбач С. Олександр Довженко : загибель богів : ідентифікація автора в нац. часо-просторі / відп. ред. Т. Трубнікова. Вінниця : Глобус-прес, 2007. 760 с.

Тузов В. О. Культуротворчі процеси в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) як підґрунтя су- часних теоретичних інновацій : авторефер. дис. … канд. культурології : 26.00.01. Київ, 2011. 20 с.

Футуристы : первый журнал русских футуристов. ғ 1/2 / ред. В. Каменский; изд. Д. Бурлюк. М. : Мысль, 1914. 157,[4] с.

Чечель Н. П. Українське театральне відродження : Західна класика на українській сцені 1920–1930- х років. Проблеми трагедійної вистави : монографія. Київ : Наук. думка, 1993. 144 с.

Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг : монография / пер. со швед. А. Лавруши, Б. Янгфельдта. М. : КоЛибри, 2009. 640 с.

Asieieva, N. (1995). Studies of art historian. Chronicle-2000 : Ukrainian cultorological almanac. Kyiv : Foundation of art development promotion of Ukraine, 276–286. [in Ukrainian].

Bila, A. (2010). Mihal‘ Semenko as a cultural trigger of Ukrainian futurism. In M. Semenko. Selected works. Kyiv : Smoloskyp, 5–23 [in Ukrainian].

Bobrynskaya, Ye. (2000). Futurism. Moscow : Galart. [in Russian].

Burliuk, D. (1913). ―Benuas‘ raising the devil and New Russian National Art (Conversation between Sirs Burliuk, Benua and Repin on art). Collection of works. St. Petersburg : Schmitt Publishing House. [in Russian]

Burliuk, M, Burliuk, D. (2016). By the tracks of Van Gogh : notes from 1949. Monography. Moscow : Grundnsse. [in Russian].

Verves, G. (1992). Ukrainian avant-garde within the context of European manifestos and programs. Word and time (Vol. 12), (pp. 37–43). [in Ukrainian].

Vernudina, I. (2004). Ivan Franko : conceptualization of artistic creativity problem. Philosophy studies. Collection of papers. (Vol. 5) (pp. 17–21). Luhansk : V. Dal‘ Eastern Ukrainian national University. [in Ukrainian].

Dobina, T. (2015). Historical and philosophical viewpoint of rethinking Borys Liatoshynskiy‘s artistic legacy. Mariupol State University Visnyk, Philosophy, culturology, sociology. (Vol. 10) (pp. 67–75). Mariupol : Mari- pol State University. [in Ukrainian].

Yemelyanova, T. (2001). From synesthesis to synthesis of arts : conception of ‗polyphony synthesis‘ and

‗inner counterpoint‘ by V. Kandinskiy. Current problems of history, theory and practice of artistic culture. Selected works. (Part 1), (pp. 122–132). Kyiv : DAKKK&M. [in Ukrainian]

Kornienko, N. (2003). Les‘ Kurbas and new Ukrainian theatre : from modernism to science fiction real- ism. N. Kornienko (Eds.). Kyiv : LDL (рр. 101–167). [in Ukrainian].

Krusanov, A. (2010). Russian avant-garde : 1907–1932 : historical review. Vol. 2 (3) : Book 1. Futuristic revolution (1917–1921). Moscow : New Literary Review. [in Russian].

Lagutenko, O. (2003). Interaction of modern style ideas and national revival ideas in Ukrainian art in the first third of the 20th century. Current problems of history, theory and practice of artistic culture. Selected works. (Vol. 10), (pp. 141–151). Kyiv : DAKKK&M. [in Ukrainian]

Levchuk, L. (1997). Western European aesthetics of the 20th century. Kyiv : Lybid‘, 224 p. [in Ukrainian].

Lozovaya, L. V. (2007). Aesthetics of Russian futurism. The dissertation author‘s abstract for gaining the degree of the Candidate in Philosophy : 09.00.04 Aestheticcs. Herzen State Pedagogical University of Russia. Saint Petersburg, 18 p. [in Russian].

Musiyenko, O. (2013). Kavaleridze is a representative of avant-garde. Karpenko-Karyi Kyiv National University of cinema, theatre and TV visnyk. Selected works. (Vol. 12). (pp. 218–231). Kyiv : KNUCTTV. [in Ukrainian].

Oghnyeva, T. (2014). Theatre and cinema within cultural sciences conception at the beginning of the 20th

century. Kyiv : VADEKS. [in Ukainian].

Pavlychko, S. (1999). Discourse of modernism in Ukrainian literature. Kyiv : Lybid‘, 447 p. [in Ukrainian].

Reshmedilova, (2008). Ukrainian literary modern as a new understanding of srtistic process. Current phil- osophical and culturological problems, 21, 131–141. Kyiv : Publishing centre KNLU. [in Ukrainian].

Judge Garden (1910) / V. Burlyuk, V. Kamenskiy, E. Nizen, N. Burlyuk, E. Guro, S. Myasoedev, A. Gej,

D. Burlyuk, E. Milicza, B. Lyvshycz, A. Kruchenyh V. Xlebnykov. Saint-Petersburg : Zhuravel‘, 131 p. [in Russian]

Skliarenko, Gh. (2002). Problems of research into Ukrainian image formation in the 20th century within the context of arts history. Artistic horizons (Vol. 3) (pp. 31–39). Kyiv : AMU. [in Ukrainian].

Trymbach, S (2007). Oleksandr Dovzhenko : death of Gods : identification of an author in national time and space. T. Trubnikova (Eds.). Vinnytsia : Globus-press. [in Ukrainian].

Tuzov, V. (2011). Cultural formation processes in Ukraine (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) as a basis for current theoretical innovations. The dissertation author‘s abstract for gaining the degree of the Candidate in Cultural Sciences : 26.00.01. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

Futurists : the first journal of Russian futurists. (1914). (Vol. 1(2)). (p. 4). V. Kamenskiy (Eds.). Moscow : Thought.

Chechel‘, N. (1993). Ukrainian theatrical renaissance : Western classics on Ukrainian stage in the 1920– 1930s. Problems of tragedy performance. Kyiv : Scientific thought. [in Ukrainian].

Yangfel`dt, B. (2009). Stake is Life. Vladimir Mayakovskiy and his milieu. Moscow : Colibri. [in Russian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018