DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190599

ТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКА ЯК ВІДБИТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ірина Міщенко

Анотація


Метою статті є висвітлення особливостей впливу ідеології держави на творчість художника протягом
радянського періоду. Методологія дослідження передбачає застосування методів: історичного, систематичного,
біографічного, мистецтвознавчого аналізу. Застосування таких методів дає змогу більш докладно й обʼєктивно
дослідити причини виникнення цензурування мистецьких творів в часи існування СРСР, специфіку запровадження
методу соціалістичного реалізму у культурі країни, розглянувши це на прикладі творчості одного з митців. Наукова
новизна результатів дослідження полягає в тому, що було вивчено вплив панівної ідеології та соціалістичного
реалізму на творчість конкретного автора, відстежено зміни у його роботах різних періодів. Висновки. Кожен
митець завжди існує у певному соціальному середовищі, більшою чи меншою мірою відбиваючи у власній
творчості як вплив оточення, так і соціально-політичної ситуації у державі. Однак в історії України існували періоди,
коли подібний вплив перетворювався на тиск, обмежуючи свободу творчості художників, як і представників інших
видів мистецтва. Зокрема, такими стали десятиліття існування радянської влади, коли регламентація творчого
процесу була чи не найбільш жорсткою, не тільки підпорядкувавши творчість художників ідеологічним потребам
панівної партії, а й визначаючи навіть стилістичні засади вирішення творів. Протистояння модерністських течій та
соцреалізму відчутно проявилося вже на початку 1930-их рр., про що свідчать як офіційні документи того часу, так і
роботи митців. Вивчення цієї теми дозволило визначити прояви стилістичних змін, зокрема, у доробку чернівецького
автора Леона Копельмана, творчість якого яскраво демонструє перехід від течій європейського модернізму до
мистецтва соціалістичного реалізму з властивим для останнього заідеологізованим відображенням історичних подій
та сучасного життя країни.

Ключові слова


соціалістичний реалізм, формалізм, мистецтво Буковини, Леон Копельман.

Повний текст:

PDF

Посилання


Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП (б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о

культурной политике. 1917–1953: под ред. А.Н. Яковлева. Cост. А.Н. Артизов, О.В. Наумов. М. : Международный

фонд «Демократия», 1999. 872 с.

Голубець О.М. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів : Колір ПРО, 2012. 200 с.

Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. К. : Майстерня книги, Оранта, 2010. 400 с.

Крупник Л.О. Державна політика у сфері українського мистецтва (1965–1985): дис. … канд. іст. наук:

00.01 / / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2002. 212 с.

Павло Ковжун. Творча спадщина художника: матеріали, біобібліографічний довідник, упоряд.:

І. Мельник, Р. Яців. Львів : Науково-дослідний сектор Львівської національної Академії мистецтв, 2010. 135 с.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. 1934: ред. И.К. Луппол,

М.М. Розенталь, С.М. Третьяков. М. : Советский писатель, 1990. 718 с.

Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / Інститут проблем сучасного мистецтва

Академії мистецтв України. Київ : ФЕНІКС, 2007. 608 с.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018