DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190604

ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБІВ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Дмитро Базела

Анотація


Мета роботи – аналіз сучасного стану й перспектив розвитку діяльності клубів спортивного бального танцю
в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні методів порівняльного аналізу, зіставлення та
узагальнення. Наукова новизна. Запропоновано авторську дефініцію «клубу спортивного бального танцю» як
неформального закладу навчально-виховного типу. Наголошено, що клуб бального танцю є комплексним
організаційним утворенням, яке вміщує навчально-дидактичні й художньо-естетичні аспекти, пов'язані з даним
напрямком, окремий підхід до технології вдосконалення викладання бальних танців на само- організаційних й
неперервно-освітніх засадах. Висновки. Стверджується, що більшість спортивно-танцювальних клубів і студій, які
почали з’являтися на початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні, існували завдяки самозабезпеченню й громадським
ініціативам у професійних колах. Доведено, що клуб спортивного бального танцю є чітко орієнтованим, але
поліфункціональним за своєю структурою навчальним закладом неформального типу (відповідно до офіційних
вимог хореографічної освіти), діяльність якого базується на принципах доступності й масовості, систематичності й
послідовності, індивідуалізації, синтезі традицій та інновацій, наочності й повторі, активності та самоусвідомленні.
Питання вдосконалення діяльності клубу спортивного бального танцю пов'язані зі змістовно-технологічними,
педагогічними та інституційними факторами. Серед відповідних напрямів варто вказати на інтеграцію й співпрацю
бального напряму, зокрема з класичним і сучасним, що покращує та «підживлює» навчальний процес новими
ідеями, прийомами й техніками.

Ключові слова


Україна, спортивно-танцювальний рух, бальний танець, клуб спортивного бального танцю, навчальні технології, клубне спортивно-танцювальне середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманюк Д.В., Немелівський О.В. Економічні аспекти діяльності спортивно-бальних клубів ВГО (ВФТС).

Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми,

перспективи. Житомир, 2015. С. 6-10.

Буттомер П. Учимся танцевать: клубные танцы, латиноамериканские танцы, европейские (стандартные

танцы); пер. с англ. К. Мальков. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. 256 с.

Кочерин П., Буганова Е. Методика воспитания эстетической выразительности в спортивных бальных танцах.

Педагогико-психологические и методико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2011. №3(20). URL:

www.kamgifk.ru/magazin/20_(3)_2011/20_(3)_2011_13.pdf

Матвеев В.В. Некоторые вопросы современного состояния бального танца. Педагогика. Вопросы теории и

практики. 2016. №3 (03). С. 20-22.

Премьера. Школа танцев. URL: http://premieradance.com.ua/

Рубштейн Н.А. Что нужно знать, чтобы стать первым? Москва: Один из лучших, 2002. 160 с.

Соколовский Ю.И. Основы педагогики бальной хореографии: Учеб. пособ. Москва: Просвещение, 1999. 298 с.

Хавилер Д.С. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. Москва: Новое слово, 2007. 111 с.

Шанкина С.В. Моделирование системы непрерывной подготовки специалистов спортивных бальных танцев.

Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2008. Вып. 7 (63). С. 271-280.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018