DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190614

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КОНКУРСИ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ДИСКУРСІ

Анна, Світлана Поліщук, Сабрі

Анотація


Метою роботи є аналіз специфіки інструментального конкурсу в сучасному мистецькому дискурсі в
умовах формування української ментальності. Методологія дослідження включає використання методів
компаративного аналізу та синтезу, основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний,
соціокультурний підходи. Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз і
синтез, індукція і дедукція, порівняння та формалізація. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні
критеріїв сучасних музичних конкурсів в Україні та дискурсі інструментальних конкурсів, як відображення
динаміки музичного становлення в Україні. Висновки. Інструментальні конкурсі сьогодні знаходяться в
контексті сучасних соціокультурних процесів, що обумовлює їх форму для різних інструментальних груп.
Зазначено, що сучасні мистецькі проекти академічного музичного мистецтва орієнтовані передусім на фахівців,
але намагаються приваблювати і ширшу аудиторію, що властиво для світового сучасного музичного процесу. В
дискурсі питання визначено, що конкурси від формування еліти в мистецтві в традиційних поняттях та вимогах
до музиканта, перейшли до певного пошуку яскравих самобутніх виконавців. Окремо розглянуто значення
конкурсу-фестивалю як засобу для поєднання музичної спільноти. В статті наголошено, що сьогодні
інструментальний конкурс має основним завданням не стільки виокремити найкращих скільки допомогти
музиканту виявити свої потенційні вектори розвитку та правильно спрямувати свою діяльність.

Ключові слова


інструментальний конкурс, фестиваль, сучасне музичне мистецтво, інструментальне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажанов Н. Фортепианные конкурсы и современное исполнительское искусство. Вестник

музыкальной науки. 2016, № 3, С. 13-26

Жайворонок Н.Б. Музичне виконавство як феномен музичної культури: дис. … канд.

Мистецтвознавства, 17.00.01 – музичне мистецтво. К., 2006. 168 с.

Зінська Т.В. Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця ХХ-

початку ХХІ століття: дис. … канд. мистецтвознавства, спеціальність 26.00.01. – теорія та історія культури. К.,

204с.

Kablova T., Teteria V. Male ensemble "Kozatski zabavy" in the context of modern cultural industries //

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017, № 4. С. 164-167

Пухлянко М. Передумови формування сучасного конкурсу музикантів-виконавців: до поняття

«змагальності» в історії культу. URL http://glierinstitute.org/ukr/digests/041/6.pdf

Романенко А. Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної

компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі.

, № 1. С. 126-129.

Cline Eileen T. Piano Competitions: An Analysis of Their Structure, Value, and Educational Implications.

Dissertation Thesis (D.Mus.Ed.). Indiana University, 1985.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018