DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190626

ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ РЕЖИСЕРІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ В УМОВАХ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ

Микола, Юлія Юдов, Раденко

Анотація


Мета роботи – дослідити проблемні аспекти процесу індивідуалізації навчальної роботи студентів і
особливості її реалізації в системі особистісної професійної підготовки режисерів драматичного театру у вищих
навчальних закладах у формі заочного навчання. Основу методології дослідження складає системний та
аналітичний підходи, що дозволяє визначити особливості організації індивідуалізованої підготовки режисерів
драматичного театру у формі заочного навчання як складової цілісного освітнього процесу. Наукова новизна
роботи полягає у систематизації та узагальнені даного досвіду у контексті театральної педагогіки. Висновки. У
підсумку зазначається, що індивідуальний підхід в системі особистісної підготовки режисерів драматичного
театру на заочному відділення має свою специфіку. Практичний досвід роботи надає студенту заочного
навчання значні переваги в засвоєнні навчальної інформації, дозволяючи отримані у ВНЗ знання безпосередньо
пов’язувати з потребами професійної діяльності у театральному колективі. До того ж студент-практик більш
вибірковий у своєму ставленні до навчальної інформації. Позитивну мотивацію в нього викликають ті знання,
цінність яких він вбачає у практиці. Таким чином, важливою умовою підвищення професійної підготовки
студентів заочної форми навчання є розуміння і врахування викладачем переваг заочної освіти, зокрема
забезпечення максимального зв’язку з практикою професійної діяльності здобувачів освіти. Цей зв’язок можна
забезпечити шляхом індивідуалізації освіти студентів заочної форми навчання, необхідною і вагомою
складовою якої є керована індивідуалізована самоосвіта.

Ключові слова


заочна освіта, режисер драматичного театру, індивідуальний підхід, особистісно орієнтована освіта, самоосвіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №

-38. Ст. 2004

Гриневич Л. Привабити студентів та зупинити їх відтік можна лише якістю вищої освіти, яка зростає.

Міністерство освіти і науки України [Офіційний сайт]. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ liliya-grinevich-privabitistudentiv-

ta-zupiniti-yih-vidtik-mozhna-lishe yakistyu-vishoyi-osviti-yaka-zrostaye (дата звернення : 21.06.2019)

Диба О.П., Тадля О.М. Компетентнісно-орієнтовані завдання в системі вищої освіти у сфері культури і

мистецтв. Актуальні питання культурології: альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та

музеєзнавства. 2018. Вип. 18. С. 46–52.

Змеев С.И. Технология обучения взрослых. Москва : Академия, 2002. 128 с.

Петрова І. В. Професійна підготовка івент-менеджерів у контексті дуальної форми здобуття освіти. Вісник

Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2019.

№1. С. 82-104. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170657

Поцулко О.А. Дистанційна освіта в Україні. Наукова скарбниця освіти Донеччини: наук.-метод. журн. 2009.

№ 1. С. 24–28.

Сергєєв С.М., Рощупкін А.О. Урахування індивідуальних особливостей студентів у навчанні та вихованні.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2015. № 12(14). С. 182–194. URL:

http://ap.uu.edu.ua/article/14 (дата звернення 18.06.2019)

Снеговая С.Н., Македонская Л.А. Тенденции развития дистанционного образования в Украине. Вісник

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. №1(13). С. 84–87.

Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній

простір. Вища школа. 2007. № 2. С. 31–37.

Стрельніков В.Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для

слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та

перепідготовки спеціалістів (МІПК) ПУЕТ. Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі. 2013. 309 с.

Шуневич Б. Дистанційна освіта: теорії індустріалізації викладання. Педагогіка і психологія професійної

освіти. 2002. № 5. С. 45–50.

Яценко Г. Комунікативна сутність дистанційного навчання: постановка проблеми. Вища освіта України.

№ 3. С. 70–74.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018