DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190640

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЖАНРОВОГО ІНВАРІАНТУ СОЛЬНОЇ КАНТАТИ У ТВОРЧОСТІ В. A. МОЦАРТА

Галина Омельченко-Агай Кухі

Анотація


Мета статті полягає у спробі вперше звернути увагу на жанр сольної кантати як на самостійний та
вагомий з-поміж групи кантатних жанрів, осмислити функціонування жанру в композиторів класичного стилю
та зафіксувати зміни параметрів його жанрового інваріанту. Методологія дослідження полягає у використанні
аналітичного, компаративного та історичного методів. Ці методологічні підходи дозволяють порівняти та
розкрити особливості перетворення жанрового інваріанту сольної кантати за доби бароко та класичного стилю
на прикладі творчості віденських класиків загалом та на творах В. А. Моцарта зокрема. Наукова новизна
полягає у виявленні притаманних сольній кантаті жанрових параметрів доби класичного стилю та їх порівнянні
із параметрами кантати доби бароко. Висновки. Сольна кантата доби класичного стилю відрізняється від
творів указаного жанру попередньої історичної епохи. Завдяки їх порівнянню розкриваються особливі
параметрир кожного із них, що дає змогу зафіксувати процес перетворення жанрового інваріанту сольної
кантати.

Ключові слова


жанр, жанровий інваріант, сольна кантата, доба класичного стилю, кантати В. А. Моцарта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аберт Г. В. А. Моцарт / пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. Москва: Музыка, 1978. 518 с.

Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. Москва: Музыка, 1977. Изд. 5. 445 с.

Кирилина Л. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX веков: Самосознание эпохи и

музыкальная практика Москва: Моск. гос. консерватория, 1996. 192 с.

Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. Москва: Музыка, 1972. 317 с.

Тукова І. Функціонування інструментальних жанрових моделей західноєвропейського бароко в

українській музиці другої половини ХХ ст.: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2003. 19 с.

Alfred Einstein. Mozart / A. Mendel and N. Broder trans. London: Oxford University Press, 1969. 545 p.

Bertil van Boer. Historical Dictionary of Music of the Classical Period. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Publishers, Inc., 2012. 664 p.

Fortune N., Timms, C., Boyd, M., Krummacher, Fr., Tunley, D. Cantata // The New Grove Dictionary of Music

and Musicians / ed. by S. Sadie. 6th ed. London: Macmillan Publishers, 1980. Vol. 3. In. P. 694–718.

Kenneth Jaffe. Solo Vocal Works on Jewish Themes: A Bibliography of Jewish Composers. Lanham MD:

Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2010. 460 p.

Melograni P. Wolfgang Amadeus Mozart: A Biography. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 299 p.

Otto Jahn. Life of Mozart. London: Novello Ever & Co, 1882. 472 p.

Paul F. Rice. Solo Cantata in Eighteenth-Century Britain: A Thematic Catalog. Detroit: Harmonie Park Press,

463 p.

Talbot M. Aspects of the Secular Cantata in Late Baroque Italy. London: Taylor & Francis, 2009. 452 p.

Timms C., Fortune N., Boyd M., Krummacher Fr., Tunley D., Goodall J. R., José J. Cantata // Grove Music

Online, 2001. [Retrieved from https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.04748 ]
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018