DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190642

УКРАЇНСЬКИЙ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР У КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ

Світлана Соболєвська

Анотація


Мета роботи полягає в розгляді феномену аматорського театрального мистецтва та його впливу на
духовне життя суспільства й світогляд людей не тільки у нинішньому культурному просторі, а й у
культуротворчих та суспільних процесах ХХ століття, які стали підґрунтям для розвитку й становлення
сучасного українського аматорського театру. Методологія дослідження включає в себе історичний метод для
систематизації матеріалу, метод аналізу, що використовується для порівняння стану українських аматорських
театрів у періоди складних суспільних перетворень і їхнього впливу на культурні процеси протягом ХХ та
початку ХХІ століть, та метод синтезу для узагальнення й підбиття підсумків дослідження. Наукова новизна
полягає в тому, що дослідження українського аматорського театру і його вплив на духовне життя та світогляд
людей в контексті культуротворчого процесу в часових рамках кінця ХХ – початку ХХІ століття проводиться з
урахуванням попереднього історичного досвіду й культурних традицій театрального мистецтва України.
Висновки. Аматорський театр створює умови для єднання й зближення людей, його дослідження необхідно
проводити, осягнувши історичні процеси та соціокультурне середовище, де формувалося культурне життя
українців, адже театральне мистецтво України базується на багатому історичному досвіді та національних
культурних традиціях. Аматорський театр має необмежені можливості всебічного розвитку творчих здібностей
людини й потужну силу творення культури завдяки формуванню світогляду та вихованню людей, здатних
розуміти складні суспільні процеси.

Ключові слова


аматорський театр, культурний простір, культуротворчість, соціокультурне середовище, світогляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Галась І. Діяльність театральних колективів в Україні на зламі 20 – 30-х років минулого століття: за

матеріалами Державного архіву друку. Вісник Книжкової палати. 2010. №11. С. 35-38.

Дейч А. Й. На заре туманной юности. Сост. Е. К. Малкина-Дейч. По ступеням времени: Воспоминания

и статьи. Киев: Мистецтво, 1988. С. 8-77.

Кабула О. В. Становлення та розвиток українського театру: історико-педагогічний аспект. Культура

України: зб. наук. пр. М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. Харків:

ХДАК, 2013. Вип. 44. С. 251-259.

Казимиров О. А. Український аматорський театр. Київ: Мистецтво, 1965. 133 с.

Калашніков В. Ф. Народний агітаційний театр у Україні 70-80-х років ХХ століття : автореф. дис. канд.

мистецтвознавства: 17.00.01. Київський державний ун-т культури і мистецтв. Київ, 1998. 26 л.

Кисіль О. Г. Український театр: популярний нарис історії українського театру. Новий український

театр. Український театр: дослідження. Київ: Мистецтво, 1968. С. 95-139.

Мартюшева Г. Ті, хто любить. Український тиждень. 2011. №35 (200).

Мистецтво незалежної України: Навч. посіб. За ред. Л. В. Анучина. Харків: СПДФО Ізрайлев Є. М.,

84 с.

Терещенко М. С. Режисер і театр. Київ: Мистецтво, 1971. 158 с.

Франко І. Я. Про театр і драматургію. Під ред. М. Ф. Нечиталюка. Київ: Вид-во Академії наук УРСР,

240 с.

Хайченко Г. А. Великий волшебник театр. Москва: Изд-во «Знание», 1964. 78 с.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018