DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.191842

БАЛЕТНЕ МИСТЕЦТВО В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЕРІОДУ ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ»

Катерина Лук’яненко

Анотація


Мета статті – визначити тенденції розвитку українського балетного мистецтва відповідно до специфіки трансформаційних процесів соціокультурного простору 1953–1964 рр. Методологія дослідження. З огляду на багатоаспектність проблематики, дослідження має комплексний міждисциплінарний характер. Застосовано історико-культурний метод, що посприяв дослідженню історичної динаміки українського балетного мистецтва в контексті специфіки тогочасного соціокультурного простору; типологічний метод (для визначення факторів впливу на процес реформування балетного театру та виявлення його особливостей в творчості вітчизняних балетмейстерів); метод стильового підходу (задля дослідження специфіки трансформації принципів і методів балетмейстерської діяльності), а також метод теоретичного узагальнення (для підведення підсумків дослідження). Наукова новизна. Розглянуто діяльність колективів українських балетних театрів періоду хрущовської «відлиги» відповідно до специфіки прогресивної та консервативної тенденцій регулювання культуротворчих процесів у країні; проаналізовано особливості еволюціонування українського балетного мистецтва в контексті проблематики, визначеної на Всесоюзній конференції з питань розвитку радянської хореографії (1960 р.); визначено специфіку та вплив трансформаційних процесів на постановочну діяльність вітчизняних балетмейстерів. Висновки. Кардинальні внутрішньополітичні зміни, що відбулися в Радянському союзі після обрання на посаду першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова, посприяли масштабному реформуванню українського балетного мистецтва. На основі мистецтвознавчого аналізу визначено, що провідними тенденціями в творчості балетмейстерів українських балетних театрів О. Андреєва, В. Бойченко, В. Вронського, С. Дречина, М. Заславського, Р. Візиренко-Клявіна, М. Корягіна, М. Трегубова, А. Шекери та ін. були пошук новаторських форм та засобів хореографічної виразності; тяжіння до умовного символізму; розробка новаторської хореографічної мови українського балетного мистецтва завдяки синтезуванню елементів фольклорного та лексики класичного танцю; інтегрування принципів тематичної розробки та наскрізної системи хореографічних лейтмотивів; осучаснення класичних балетів шляхом переосмислення відомих сюжетів; гармонійне поєднання набутків зразків драматичного балету з новаторськими засобами розкриття поетичних музично-хореографічних образів та ін.

Ключові слова


балетне мистецтво, соціокультурний простір, хрущовська «відлига», балетмейстер, хореографічна образність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абызова Л. И. Творчество балетмейстера И.Д. Бельского в контексте развития отечественного балетного театра: автореферат дис. кандидата искусствоведения : 17.00.09 / Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Санкт-Петербург, 2008. 26 с.

Берегова О. Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ–ХХІ століть: монографія. Київ : Інститут культурології НМ України, 2013. 232 с.

Єрошова Є. Танець чи пантоміма? Культура і життя. 1966. 18 груд.

Заболотна В. Театральна Україна в полудень віку: український драматичний театр 40–60-х років ХХ століття. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. Київ: Інтертехнологія, 2006. С. 533–587.

Король А. М. Вплив «Лілеї» К. Данькевича – Г. Березової на подальші балетні інтерпретації літературних творів української тематики. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 48–51.

Музыкальный театр и современность. Вопросы развития советского балета. Москва: ВТО, 1962. 108 с.

Плахотнюк О. Творчість Тараса Григоровича Шевченка на балетній сцені. Вісник львівського університету. 2014. Сер. Мистецтвознавство. Вип. 15. С. 171–176.

Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». Санкт-Петербург: Академический проект, 2007. 344 с.

Романюк М. Традиції і новаторство в оперній сценографії І пол.. 60-х рр.. ХХ ст. (на прикладі постав О .Сальмана та Є. Лисика). Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. 2009. Вип. 9. С. 28–35.

Станішевський Ю. Жизнь в танце. Знамя коммунизма. 1964. 26 сентября. С. 3.

Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України. Київ: Музична Україна, 1986. 237 с.

Ущапівська О. М. Донецький театр опери та балету як територія не відчуженої комунікації. Мистецтвознавчі записки. 2014. Вип. 26. С. 123–130.

Янченко А. Невоплощенный замысел. Львовская правда. 1964. 23 мая.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018