Альманах "Культура і Сучасність"

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: В альманасі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій

ISSN 2226–0285 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21134-10934 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 07.10.2015 р. № 1021 як фахове видання з культурології та мистецтвознавства

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 як фахове видання зі спеціальностей: культурологія; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; образотворче мистецтво; декоративне мистецтво, реставрація; хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво

Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних базах даних: International Impact Factor Services; Research Bible; Google Scholar; CiteFactor; Global Impact Factor; Scientific Indexing Services; Science Index (РІНЦ), CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus.

Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Герчанівська П.Е., доктор культурології, професор
Відповідальний секретар: Овчарук О.В., доктор культурології, професор
Редакційна колегія: Вєдєнєєв Д.В., д. іст. наук, проф. (заст. головного редактора) (Україна); Волков С.М., д. культ., проф. (Україна); Денисюк Ж.З., д.культ. (Україна); Езкуерро А.Е., доктор філос. (Іспанія); Кайл К., д. філос. (Німеччина); Каталінік В., д. філос. (Хорватія); Коваленко Є.Я., к. екон. наук., доц. (Україна); Копієвська О.Р., д.культ., проф. (Україна); Литвин С.Х., д.і.н., професор (Україна); Льоос Х., д-р філос., проф. (Німеччина); Пастерняк В., д. габілітований, проф. (Польща); Прищенко С. В., д. мист., доцент (Україна); Ростіролла Д., д. філос., проф. (Італія); Сабадаш Ю.С., д. культ., проф. (Україна); Сапенько Р., д. габілітований, проф. (Польща); Смолик О. І. д. культ., проф. (Білорусь); Яковлеєв О.В., д. культ, доц. (Україна) Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua