Використання макрофітних індексів для оцінки екологічного стану поверхневих вод України

Г. В. Коробкова

Анотація


Мета. Апробація застосування методу оцінки екологічного стану річок лісостепової та степової фізико-географічних зон України та обґрунтування можливості використання спільнот водних макрофітів у «Методиці екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями». Методи. Експедиційні обстеженьня, польська методика MMOR.  Результати. Отримані значення індексу MIR змінювались у межах від 23,0 до 37,9. Аналіз отриманих даних свідчить про те, що «задовільний» екологічний стан (3 клас – евтрофний статус) відзначено в більшості досліджуваних пунктів. «Добрий» екологічний стан (2 клас – мезотрофний статус) відзначено в 7 пунктах, а «дуже поганий» екологічний стан (5 клас – гіппертрофний статус) лише в 2-х пунктах. Наведено просторовий розподіл екологічного стану за індексом MIR річки Сіверський Донець та його основних приток у межах Харківської області. Розроблено класифікаційну схему для використання індексу MIR в «Методиці екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями». Висновки. Використання методу MMOR доцільне в «Методиці екологічної оцінки якості поверхневих вод…». Метод дозволяє залучити для оцінки екологічного стану поверхневих водних об’єктів угруповання макрофітів, що робить екологічну оцінку якості поверхневих вод більш ґрунтовною.


Ключові слова


макрофіти; біоіндикатори; екологічний стан; водні фітоценози; біогенне навантаження; трофічний статус

Повний текст:

PDF

Посилання


EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Official Journal of the European Communities, 22.12 2000. L 327/1. 118p.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/391-98-п.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод». Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-96-п.

Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища в Україні у І півріччі 2016 року (за даними мережі спостережень Національної гідрометслужби України). Available at: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn =u_ zabrud&f=ukraine&p=1

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В.Д. та ін. Київ.: Символ-Т, 1998. 28 с.

Інформаційно-аналітичні огляди «Стан довкілля в Україні». Available at: http://www.menr.gov.ua/dopovidi/ infooglyad:

Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти: монография / Под ред. А. Г. Ободовского, А. П. Станкевича и С. А. Афанасьева. Київ: Кафедра, 2012. 448 с.

Steffen, K . Habitat ecology and long-term development of the macrophyte vegetation of north-west German streams and rivers since the 1950s : Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Georg-August-Universität Göttingen. Göttingen, 2013.

Carbiener, R., Trémolières, M. , Mercier, J. L., Ortscheit, A. Aquatic macrophyte communities as bioindicators of eutrophication in calcareous oligosaprobe stream waters (Upper Rhine plain, Alsace)., Vegetatio. 1990. Vol. 86. Р. 71–88.

Macrophyte trophic indicator values from a European perspective Limnologica – Ecology and Management of Inland Waters. V. 37, Issue 4, 11 December 2007, P. 281 – 289.

Szoszkiewicz, K. Karolewicz, K., Ławniczak, A., Dawson, F. H.. An Assessment of the MTR Aquatic Plant Bioindication System for Determining the Trophic Status of Polish Rivers. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 11, No. 4 (2002), 421-427 p.

Савицкая К.Л. Оценка экологического состояния малых рек на основе биологического индекса макрофитов . Вестн. Белорус. гос.ун-та. 2014. Сер. 2. №3. С. 22-27.

Zoszkiewicz, K., Zbierska, J., Jusik, S., Zgoła, T. Macrophyte Method for River Assessment. A methodological manual for the assessment and classification of ecological status of running waters, based on the aquatic plants. Bogucki Scientific Publishing, Poznań, 2010. – 81 p.

Holmes, N.T.H., Newman, J.R., Chadd, S., Rouen, K.J., Saint, L., Dawson, F.H. 1999: Mean Trophic Rank. A user’s manual.R&D Technical Report E38. Environment Agency, Bristol

AFNOR (Association Française de Normalisation) Qualité de l’eau – Détermination de l’indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) – Norme française NFT (2003), pp. 90–395.

Hanna Ciecierska, Maria Dynowska. (2013). Biologiczne metody oceny stanu środowiska Tom 2. Ekosystemy wodne. Podręcznik metodyczny. Olsztyn. 312.

Сучасний екологічний стан української частини річки Сіверський Донець (експедиційні дослідження) / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, Г.В. Коробкова та ін.: за ред. д-ра геогр. наук, проф. А.В. Гриценка, канд. біол. наук, доц. О.Г. Васенка. Х.: ВПП "Контраст", 2011. 340 с.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями: проект / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, Г. А. Верніченко [та ін.]. Available at: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/ de-fault/files/metodika_2012_14_0.doc].

Пересадько В.А. Історія і сучасний стан еколого-географічного картографування України та її регіонів . Вісник геодезії та картографії, 2005. №2. С.25 – 31.

Пересадько В.А. Картографічне забезпечення екологічних досліджень і охорони природи: Монографія. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. 242 с.

Макрофиты-индикаторы изменений природной среды . Київ : Наукова думка, 1993. 434 с.

Чорна Г. А. Рослини наших водойм . К. : Фітосоціоцентр, 2001. 134 с.

Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф., Погребенник В. П. Систематика вищих рослин. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. 456 с

Коробкова Г.В. Оцінка сучасного екологічного стану української частини дельти Дунаю Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 7-11 вересня 2016) УкрНДІЕП. Харків: Райдер, 2016. С. 131-134.

Коробкова Г.В. Гідробіологічна оцінка як складова екологічної оцінки якості поверхневих вод . Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2016. 1-2(25). С. 31 – 36.

Коробкова Г.В. Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області . Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія» . 2016. №14 С. 66 – 70.

Васенко О. Г. Комплексні експедиційні дослідження екологічного стану обєктів басейну р. Уди (суббасейну р.Сіверський Донець) / О.Г. Васенко, М.Л. Лунгу, Ю.А. Ільєвська, О.В. Клімов та інш. / За ред. О.Г. Васенка. Харків: ВД «Райдер», 2006. 156 с.
Copyright (c) 2019 Г. В. Коробкова