Аналіз забруднення ґрунтового покриву важкими металами (із застосуванням ГІС)

А. I. Волков

Анотація


Мета. Просторовий аналіз забруднення важкими металами ґрунтового покриву навколо підприємства  ВАТ «Будазот» (Житомирська область, Україна). Методи. Інструменти просторового аналізу сучасного ГІС-пакету QGIS, методи багатовимірного статистичного аналізу. Результати. Проаналізовані проби грунту у чотирьох напрямах рози вітрів на відстані 1 км, 2,5 км, 5 км, 10 км на глибіні 20 см. Основними забруднюючими речовинами є: Pb, Zn, Cu, Cd та Hg. Для інтерполяції полів концентрації вказаних речовин застосовано модуль інтерполяції QGIS. Сформований комплексний показник, який за методом кластерного аналізу ґрунтового покриву навколо території підприємства ВАТ  «Будазот» (Житомирська область, Україна)  визначив райони різного ступеню забруднення. Висновки. Максимальний рівень забруднення грунтового покриву відповідає північно-західній частині території, що досліджується; забруднення, що викликане функціонуванням підприємства не впливає на стан ґрунтів селітебної зони міста Житомир.


Ключові слова


забруднення; ґрунт; важкі метали; геоінформаційна система; кластерний аналіз; Житомірська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Турсунмагамбетова А. А., Даулбаева А. Н. Особенности загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами на примере г. Алматы. Научное сообщество студентов : материалы VII Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 28 февр. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. С. 12-14.

Baath, E. Effect of heavy metals in soils on microbial processes and populations (A. review) . Air and soil pollution. 1989. Vol. 47. P. 335 –379

Angelova, V. , Ivanova R., Ivanov K. Uptake and distribution of Pb, Cu, Zn and Cd in cereal crops, grown in industrially polluted region. Bulg. J. agr. Sc. 2003. Vol. 9. №519. P. 665 – 672

Bowen, H.J.M. Trance elements in biochemistry. London - NY.: Acad. Press, 1966. 241 p.

Bowen, H.J.M. Environmental chemistry of elements . N.Y.: Acad. Press, 1979. 333 p.

Gillet, S. , Ponge J.F. Humus forms and metal pollution in soils. Europ.J.Soil Sc. 2002. Vol. 53. №4. P. 529 –539

Cвітличний О.О., Плотницький С.В. Основи Геоінформатики: Навчальний посібник. За заг. ред. О.О. Світличного. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 295 с.

Патика М.В. Відновлення здоров’я ґрунту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Оптимізація агроландшафтів: раціональне використання, рекультивація, охорона». – Дніпропет-ровськ, 2-4 червня 2015. С. 45-47.

Методика суцільного ґрунтово-агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь. За редакцією О.О.Созінова, Б.С. Прістера. К., 2014. С.51.

Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: підручник. К.: Міносвіти України, 1999. 600 с.
Copyright (c) 2019 А. I. Волков