Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм та шляхи її вирішення

С. П. Сонько, Т. М. Пушкарьова-Безділь, І. П. Суханова, О. В. Василенко, І. М. Гурський, Р. В. Безділь

Анотація


Мета. Аналіз екологічних проблем, пов’язаних з утилізацією відходів різного походження та обґрунтування використання вермикультури для їх розв’язання;оцінка атмосферного повітря (аміаку та сірководню) у зоні тваринницького комплексу, оцінка придатності опалого листя ліщини деревовидної як наповнювача для вермикомпосту. Методи. Польовий – відбор проб повітря універсальним переносним газоаналізатором типу УГ-2, лабораторний – встановлення вмісту вуглеводів, протеїнів у опалому листі. Результати. Проаналізовано екологічні проблеми: спалювання міського листя і сухої трави та навколишньє середовище поблизу підприємств з виробництва тваринницької продукції. Досліджено стан повітря в зоні тваринницького комплексу – кролеферми ТОВ «Кролікофф», розміщеної на території Манківського району Черкаської області впродовж 2012-2014 років на відстанях 10, 20, 50, 100, 200 м від місця складування гною та 300 м – на межі найближчої існуючої житлової забудови. Найбільший вмісту аміаку в повітрі встановлено у зоні складування гною: 9,2 мг/м3 (в зимовий період) та 18,2 мг/м3 (в літній період), що значно перевищує допустимі санітарно-епідеміологічні норми. Зі збільшенням віддаленості від зони складування зменшується концентрація аміаку та сірководню в повітрі: на відстані 20 м – у 2,1 (влітку) та 2,2 рази (взимку), 100 м (на межі санітарної зони для об’єктів даного класу небезпечності) – у 26 та 23 рази. Неорганізовані викиди кролеферми не створюють на межі існуючої житлової забудови понаднормативних рівнів забруднення атмосферного повітря. Висновки. Необхідною екологічною умовою є створення та укриття гноєсховища з усіх боків шаром торфу або землі; надалі використовувати перепрілий гній як органічне добриво, для покращення хімічних якостей та прискорення процесів ферментації застосовувати технологію вермикомпостування.


Ключові слова


утилізація відходів; вермикультура; вермикомпостування; біогумус; повітря; тваринницький комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. Особливості вермикультури в умовах Правобережного Лісостепу. Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань 2010. С.216-224.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. Агроекологічний стан субстрату у вихідних популяціях червоного гнойового (компостного) черв’яка (EISENIA FOETIDA SAVIGNY). Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції. Ред.- вид.центр УНУС, Умань,2010. С.38-40.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва. «Наукові доповіді НУБІП» 2011-2 (24). URL: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11ssp.pdf.

Сонько С. П., Голубкіна О.М. Вермикультура як засіб стабілізації агроекосистем. Бioсфера XXI сто-ліття: матеріали III всеукраїнської конференції. м. Севастополь, 2011 р. / Вид-во Сев НТУ, 2011 р. С. 125-127.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин. Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. С.125-128.

Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури під час вирощуванні лікарських рослин. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологгічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку».Редкол.:Т.С.Нінова (відп.ред.) та ін. Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2012. С.67-69

Сонько С. П. Значение вермикультуры в экологически толерантном природопользовании./ Матеріали науково-практичного семінару «Розвиток вермитехнології і агромікробіології в Україні». 27 квітня 2012 р. Півд.філіал НУБіП, Сімферополь, 2012. С. 7-8.

Сонько С. П., Василенко О. В. Агроекологічне обґрунтування ефективності внесення біогумусу для вирощування салату посівного в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали науково-практичного семінару «Розвиток вермитехнології і агромікробіології в Україні».- 27 квітня 2012 р. Півд.філіал НУБіП, Сімферополь, 2012. С. 8-9.

Сонько С. П. Проект біологічної утилізації органіки. Інноваційна розробка./ Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва. 170-річчю навчального закладу присвячується./За ред.д.с.-г.н.,проф..В.П.Карпенка. Умань: Вид.-поліграф.центр «Візаві»,2014. С.34.

Сонько С. П., Улянич О. І. Енергозберігаючі технології вирощування овочів на продукт у зимовій теплиці ТП 810-25 із застосуванням альтернативних джерел енергії. Інноваційна розробка. URL: http://www.udau.edu.ua/ua/activities/naukova-ta-innovaczijna-diyalnist/innovaczijna-diyalnist/

Сонько С. П., Карпенко В. П., Суханова І. П., Дубін О. Г.,Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати.Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2014. С. 64-76.

Василенко О. В., Дубін О. М. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. № 76. 2014. С.111-116.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Безділь Р. В., Лавров В. В. Проблеми утилізації кролячого гною. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва. Матеріали міжнародної наукової конференції. Умань, ВПЦ «Візаві»,2015. С. 49-51.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Безділь Р. В. Агроекологічне обґрунтування ефективного внесення кролячого гною для вирощування кукурудзи звичайної-Zea mays L. Науковий вісник НЛТУ України, №10, 2013. С.68-72.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Безділь Р. В. Кролячий гній – перспективне добриво. Матеріали всеукраїнської конференції молодих учених (До 60-річчя Черкаської області). Умань: Ред-вид. відділ УНУС,2013. С. 19 – 20.

Пушкарьова-Безділь Т.М., Безділь Р. В. Роль органічних добрив у мінімізації ризику забруднення навколишнього середовища. Іноваційні технології виробництва рослинницької продукції. Умань: Ред-вид. відділ УНУС,2013. С.14 – 16.

Пушкарьова Т. М., Євич Я. Є. Вирощування суниць лісових (FRAGARIA VESCA L.) на різних типах грунтосумішей із застосуванням біогумусу . ІІІ міжвузівська науково- практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2012. С.57 – 60.

Пушкарьова-Безділь Т. М., Сеник Ю. А., Кудла В. Й., Нікітіна О. В. Результати вирощування суниці садової – Fragaria ananassa Duh. із застосуванням продуктів вермикультури. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2012. вип. 22.9. С. 37–40.

Суханова І. П. Ефективність субстратів для вермикультури залежно від особливостей перебігу онто-генетичних стадій її об’єкта. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип.№ 79, 2012. С.190-195.

Косенко І. С., Сергієнко Н. В. Стан вперше інтродукованих в україну ліщин у насадженнях національного дендропарку «Софіївка» НАН. Інтродукція рослин. 2012. № 1. С. 24–28.

Скіп О. С., Буцяк В. І., Печар Н. П. Технологічні властивості та хімічний склад опалого листя як суб-страту для вермікультивування. Науковий вісник ЛНУ ВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2011. №2 (48). С. 466–470.
Copyright (c) 2019 С. П. Сонько, Т. М. Пушкарьова-Безділь, І. П. Суханова, О. В. Василенко, І. М. Гурський, Р. В. Безділь