«Зелені маршрути» у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова

Г. В. Тітенко, Ю. Д. Юрченко

Анотація


Мета. Обґрунтування та створення «зелених маршрутів» на території міста Харків у системі екологічного менеджменту  міських територій, для задоволення попиту населення. Методи. Польові, критерії Greenways, атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Результати. Створено науково-інформаційне підґрунтя для створення «зелених маршрутів» та пропозиції щодо критеріїв їх виділення. Виконана  комплексна оцінка стану навколишнього середовища для оцінки умов задля побудови «зелених маршрутів». Результати хімічного аналізу проб ґрунту та дослідження вмісту оксиду вуглецю та діоксиду сірки у повітрі показали, що в жодній  пробі не виявлено перевищень за ГДК.  Висновки. На основі запропонованих критеріїв та результатів комплексної оцінки природного середовища виділено 8 умовних «зелених маршрутів» для території міста Харків, складено їх схеми та надано описання. Рекомендовано синхронізацію розроблених маршрутів з планувальною структурою міста та, за можливості, внесення їх, як додатку до генерального плану міста


Ключові слова


«зелені маршрути»; місто; приміська зона; критерії; показники; екологічний менеджмент території

Повний текст:

PDF

Посилання


Where is the world's greenest city? URL: https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/02/where-is-the-worlds-greenest-city-ecofriendly.

Liu J., Sun W., Hu W. The Development of Eco Cities in China. Singapore: Springer Singapore, 2016. 329 p.

Зелені шляхи URL: http://www.greenways.com.ua/about-project/.

Greenways URL: http://www.aevv-egwa.org/greenways/.

Клименко В. Г., Цигічко О. Ю. Забруднення атмосферного повітря: Методична розробка для студен-тів-географів. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. 26 с.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны – ГОСТ 12.1.005-88 – [Действу-ет с 1989], 159 с. (государственный стандарт).

Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками – ГОСТ 12.1.014-7979 – [Действует с 1986], 5 с. – (государственный стандарт).

Воздух рабочей зоны. Требования к методике измерения концентраций вредных веществ – ГОСТ 12.1.016-79. [Действует с 1982], 12 с. (государственный стандарт).

Якість ґрунту відбирання проб − ДСТУ ISO 10381[Чинний від 2004-11-30].2006. 20 с. – (Держспожи-встандарт України).

Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М: Изд-во МГУ, 1970. 487 с.

Визначення нітратного азоту, амонійного азоту і загального розчинного азоту в повітряно-сухих ґрунтах з застосуванням розчину хлориду кальцію для екстрагування – ДСТУ ISO 14255:2005 [Діє з 2005], 24 с. (державний стандарт України).

Колесников С. И., Казеев К. Ш., Вальков В. Ф. Биоэкологические аспекты загрязнения почв тяжелыми металлами. Научная мысль Кавказа. 2000. № 4. С. 31–39.

Каверина С. А. Геоэкологическая оценка трансформации почвенного покрова трансформированных территорий (на примере Орско-Новотроицкого промузла): автореф. дис. на соискание учёной степени канд. географ. наук: спец. 25.00.36. «Геоэкология». Барнаул, 2007. 19 с.

Генеральний план міста Харкова. Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради. 2016. URL:http://uga.kharkov.ua/uk/public-information/genplan-mista-harkova.html.
Copyright (c) 2019 Г. В. Тітенко, Ю. Д. Юрченко