Екологічні відмінності земельного покриву в часовому інтервалі при визначенні впливу промисловості на ландшафти

E. Michaeli, V. Solar, M. Ivanova, J. Vilcek, A. Lisnyak

Анотація


Оцінка просторової структури рослинного покриву має велике значення для дослідження ландшафту, особливо з точки зору експлуатуючої ландшафтної екологічної стабільності та сталого розвитку, а також ландшафтного потенціалу. У той же час вона грає важливу роль у визначенні впливу промисловості на ландшафт. Класи шарів рослинного покриву можна розглянути як підставу для інших досліджень ландшафту. Мета: Порівнюються зміни в ландшафтній структурі між 1958 - 2009 роками на території міста Кромпачі. Методи: польовий, аналітичний та математичний. Результати: Для оцінки змін в ландшафтній структурі використано топографічну карту 1958 року і ортофотоплани фактичної ситуації 2009 року. При цьому, зміни в ландшафтній структурі були оцінені за допомогою ГІС-технологій в часовому інтервалі 1958 - 2009 рр. Абсолютні і процентні відмінності в класах земельного покриву для часового інтервалу 1958 - 2009 рр. виявлені за допомогою перетворювальних таблиць. Тенденції зміни грунтово-рослинного покриву встановлені за допомогою графіка класів рослинного покриву для другого ієрархічного рівня.


Ключові слова


ландшафтна структура; оцінка земельної покриву; звалища; Кромпачі

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Čech. V., Michaeli E., Krokusová J., Ivanová M. (2015). Contamination of Selected Components of Environment in the Middle Spiš Region (Slovak Republic). Geobalcanica. Conference Procedings. 43 – 50. [in Slovak].

Feranec J. (1997). Analýza zmien krajiny aplikáciou údajov diaľkového prieskumu Zeme. Geographia Slovaca. № 13. Bratislava: GÚ SAV. 64. - ISSN 1210-3519. [in Slovak].

Feranec J. , Oťaheľ J. (1999). Mapovanie krajinnej pokrývky metódou CORINE v mierke 1:50 000: návrh legendy pre krajiny programu Phare. Geografický časopis. 51( 1). 19-44. [in Slovak].

Feranec J. , Oťaheľ J. (2001). Krajinná pokrývka Slovenska.Bratislava: Veda. 124. - ISBN 80-224-0663-5. [in Slovak].

Franklin J. ,Forman R.(1987). Creating landscape patterns by

forest cutting: ecological consequences and principles. Landscape Ecology. 1. 5-18. [in English].

Gardner R. (1987). Neutral models for analysis of broad-scale landscape patterns. Landscape Ecology. 1. 19-28. [in English].

Hruška M. Vývoj zmien krajinnej pokrývky a funkčného využívaní územia katastrálnych území obcí Krompachy a Kolinovce . Prešov: FHPV PU. 107. [in Slovak].

Ivanová M. (2013). Zmeny krajinnej pokrývky zázemia Zeplnínskej šíravy v rokoch 1956 – 2009.Geografické práce. 15. 233. - ISBN978-80-555-0728-6. [in Slovak].

Ivanová M., Michaeli E., Boltižiar M.(2013). Analýza zmien priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky územia severne od vodnej nádrže Zemplínska šírava . Geografický časopis. 65( 3), 235 – 250. [in Slovak].

Jaeger J. (2000). Landscape division, splitting index, and effective mesh size: new measures of landscape fragmentation . Landscape Ecology. 15. 115–130. [in English].

Krokusová J. (2013). Vplyv priemyselného odkaliska Halňa na štruktúru krajiny mesta Krompachy a možnosti jeho rekultivácie. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica. roč. 55. 2013, č. 21, p. 48-66. [in Slovak].

Lapin M. (2002). Climatic Regions. Landscape Atlas of the Slovak Republic, 2002, s. 95 . Map of Climatic Regions No 27, p. 95 in Landscape Atlas of the Slovak Republic, Ministry of Environment of the Slovak Republic. [in English].

Maheľ M. Geologická stavba československých Karpát. Paeoalpínske jednotky. № 1. Bratislava: VEDA, p. 35 – 41. [in Slovak].

Mazúr E. Geomorphological units. / E. Mazúr, M Lukniš, In: Ed. Mazúr, E (ed.) . Atlas of the Slovak Socialists Republic. Bratislava. SAV a SÚGK, Map No. 16, p. 54 – 55. [in Slovak].

Michaeli E., Ivanová M., Koco Š. (2015). The evaluation of anthropogenic impact on the ecological stability of landscape . Journal of Environmental Biology, 36 ( SI). 1- 7. - ISSN 0254-8704. [in English].

Žigrai F. (2000). Dimenzie a znaky kultúrnej krajiny. Životné prostredie. 34(5), p. 229-233. [in Slovak].

Lisnyak A., Michaeli E., Boltiziar M., Vilcek J., Solar V. (2014). The landfill of industrial waste from nickel production and its impact on the landscape (case study from sered in Slovak republic). Man and the environment. Issues of neoecology. . 3-4. 99-104. - ISSN 1992-4224. [in English].
Copyright (c) 2019 E. Michaeli, V. Solar, M. Ivanova, J. Vilcek, A. Lisnyak