Пірогенний вплив на геохімічну міграційну здатність важких металів

Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, В. Г. Кобзін

Анотація


Мета. Дослідження динаміки геохімічної міграційної здатності важких металів внаслідок дії техногенного навантаження пірогенного походження. Методи. Аналітичні: атомно-абсорбційний аналіз, рН-метричний; діапазон осадження гідроксидів і області переважання розчинних гідроксокомплексів вивчені за допомогою побудови концентраційно-логарифмічних діаграм (КЛД). Результати. Проведені дослідження щодо концентрації важких металів у ґрунтах вказують на трансформацію їхніх міграційних властивостей. Відзначено різноманітність та різнобічність поведінки хімічних елементів у компонентах довкілля після ураження пожежами. У різних екологічних умовах можна спостерігати широкий діапазон кількісних значень геохімічної міграції або акумуляції конкретного хімічного елементу. Аналітичні результати доводять, що за вмістом елементів-мігрантів, величин pH, ділянки згарищ, які знаходяться приблизно в однакових умовах, але пройдені низовою або верховою пожежею розрізняються досить відчутно. Важкі метали, що потрапили у довкілля, можуть утворювати важкорозчинні гідроксиди. Крім того, у ґрунтовому розчині є ймовірність утворення металами гідроксокомплексів з різною кількістю гідроксид-іонів. Висновки. Отримані розрахунки рекомендується використовувати для прогнозування геохімічної міграції важких металів у ґрунтах після техногенних наслідків надзвичайних ситуацій пірогенного походження.


Ключові слова


природні пожежі; міграційна здатність хімічних елементів

Повний текст:

PDF

Посилання


Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Геохімічна трансформація міграційних властивостей важких металів під впливом техногенного навантаження пірогенного походження . Екологічна безпека. 2017. №2(24). С. 95–100.

Алексеенко И.В., Гамова Н.С. Влияние лесных пожаров на свойства почв таёжных ландшафтов хребта Хамар-Дабан . Биогеохимия техногенеза и современные проблемы геохимической экологии (в двух томах). Барнаул. 2015. Т. 1. С. 171-174.

Журкова И.С., Щербов Б.Л. Миграция химических элементов при лесном низовом пожаре (Алтайский край). Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле, 2016. Т.16. С. 30-41.

Щербов Б. Л., Лазарева Е. В., Журкова И. С. Лесные пожары и их последствия. Новосибирск : ГЕО, 2015. 154 с.

Брянин С.В. Миграция и аккумуляция зольных элементов в лесных ландшафтах под влиянием перио-дических пожаров на Амуро-Зейской равнине // Фундаметальные исследования. 2014. №8. С. 859-863.

Мартынюк Т.А., Половинкина Т.С., Деменкова Л.Г. Постпирогенные изменения лесного почвенного покрова. Инновационные технологи: сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции. Юргинский технологический институт. Юрга. 2017. С. 235-238.

Тарасов П.А., Гайдукова А.Ф., Иванов В.А. Послепожарные изменения гидротермических параметров почв балгазынского бора и проблема его восстановления . Хвойные бореальной зоны. 2013. Т. XXXI. № 5-6. С. 15-21.

Журкова И.С. Влияние низового пожара на перераспределение химических элементов. .Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014. №3. С. 11-13.

Щербов Б.Л., Журкова И.С. Лесные пожары - важный фактор рассеяния и концентрирования химичес-ких элементов в ландшафтах Сибири . Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014. №3. С. 37-40.

Щербов Б.Л. Поведение тяжелых металлов и искусственных радионуклидов при лесных пожарах // Тяжелые металлы в окружающей среде: материалы II Международной школы молодых ученых. Но-восибирский государственный аграрный университет. 2017. С. 183-199.

Горбунова Ю. С., Девятова Т. А., Григорьевская А. Я. Влияние пожаров на почвенный и раститель-ный покров лесов центра русской равнины. Вестник ВГУ, Серия: химия. биология. фармация, 2014, № 4. c. 52-56.

Buts Yu. Methodology for studying of influence of fire factor on geosystems // Securitologia : Zeszyty Naukowe European association for security. 2013, № 1(17). – P.13-17

Буц Ю.В., Некос А.Н. Проблема дослідження впливу пірогенних процесів на компоненти геосистем // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій : Матеріали ІХ Міжна-родної науково-практичної конференції присвяченої 15-річчю створення Національного природного парку «Сколівські Бескиди». – Львів: ЗУКЦ, 2014. – С. 21-25.

Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Геохімічні трансформації грунтового покриву внаслідок впливу пірогенного чинника. Екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони України: матер. міжнародної наук. конф. (ДНУ ім. О. Гончара 25-27 жовтня).– Дніпро: Ліра, 2016. С. 14–15.

Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Оптимізація процесів постпірогенної релаксії у різних типах ПТК після ландшафтних пожеж. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Екологія . 2016. Вип. 15. С. 75-80
Copyright (c) 2019 Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, В. Г. Кобзін