Дослідження фітопланктону у прибережних водах острова Зміїний в 2016-2017 рр

Н. В. Дерезюк, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов

Анотація


Мета. Вивчення сезонних змін кількісних характеристик фітопланктону та біорізноманіття угрупувань, зокрема видового складу потенційно небезпечних (токсичних) видів. Методи. Збір та аналіз зразків фітопланктону в прибережних водах о. Зміїний виконували за стандартними методами. Консервацію зразків здійснювали з використанням формаліну. Для обробки зразків використовували мікроскопи HUND-H600 та OLIMPUS-BH2. Систематика мікроводоростей і ціанобактерій застосована у відповідності до стандартів міжнародних баз. Результати. Проведений аналіз основних абіотичних факторів, які впливають на стан фітоцену. У видовому складі зареєстровано 238 видів фітопланктону з 11 класів: діатомові − Bacillariophyceae, дінофітові − Dinophyceae, зелені Ґ Chlorophyceae, ціанобактерії − Cyanobacteria, примнезієві − Prymnesiophyceae, євгленові − Euglenoidea, золотисті − Chrysophyceae, криптофітові − Cryptophyceae, діктіохові − Dictyochophyceae, хоанофлагеляти − Choanoflagellatea. Показано, що головними таксонами фітопланктону були Bacillariophyceae, Dinophyceae, Chlorophyceae і Cyanobacteria. Вперше в районі острова Зміїний було зареєстровано 11 прісноводних динофітових видів. Проаналізовані статистичні взаємозв’язки метрик фітопланктону і абіотичних характеристик. Було зафіксовано розвиток 54 видів фітопланктону, що відносяться до групи потенційно небезпечних (токсичних), серед яких 21 вид сягав рівню цвітіння. Висновки. Основними абіотичними факторами, які визначають стан фітопланктону та його сезонні зміни, є солоність та прозорість. Впродовж 2016−2017 рр. у фотичному шарі прибережних вод острова Зміїний зареєстровано 4 сезонних максимуми розвитку мікроводоростей: навесні, влітку, восени та взимку, які відповідали термінам нормальної циклічності вегетації чорноморського фітопланктону. Порівняння сучасних максимальних величин з аналогічними даними, отриманими у попередні роки, дозволяє зробити висновок про значне збільшення кількісних характеристик фітопланктону в 2016−2017 рр.  Якість води в поверхневих шарах води в районі острова Зміїний, яку оцінено за основними метриками фітопланктону, була значно гіршою, ніж для придонних шарів води, що обумовлено впливом річкового стоку Дунаю, який спостерігається, насамперед, в поверхневих шарах води.


Ключові слова


Чорне море; біомаса; чисельність; біорізноманіття; цвітіння; якість води;

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградова Л. А., Василева В. Н. Многолетняя динамика и моделирование состояния экосистемы прибрежных вод северо-западной части Черного моря. – СПб: Гидрометеоиздат, УкрНЦЭМ, Одесса, 1992. 107 с.]

Зайцев Ю. П., Гаркавая Г. П., Нестерова Д. А., Полищук Л. Н. Дунай – основной источник эвтрофи-рования Черного моря. Гидробиол. журн. 1989. Т. 25, № 4. С. 21 – 24.

Грузов Л.Н., Люмкис П.В., Нападовский Г.В. Исследование пространственно–временной структуры планктонных полей северной половины Черного моря в 1992–93 гг. Исследование экосистемы Чер-ного моря. Вып. 1. Одесса, “ИРЭН–ПОЛИГРАФ”, 1994. С. 94–127.

Украинский В.В., Попов Ю.И., Орлова И.Г., Дерезюк Н.В., Балатюк С.В., Танасюк Е.Г. Изменчивость кислородного режима и гидрологической структуры вод северо–западного шельфа Черного моря в летне–осенний период 1998 года. Метеорология, климатология и гидрология. 2001, вып. 43. С. 211 – 222.

Стан довкілля Чорного моря: Національна доповідь України. 1996−2000 рр. Одесса: Астропринт, 2002. С. 55–57.

Oguz T., Velikova V. Abrupt transition of the northwestern Black Sea shelf ecosystem from a eutrophic to an alternative pristine state. Mar. Ecol. Prog. Ser. 2010. 405 Р. 231-242.

Yunev O.A., Velikova V., Carstensen J. Effects of changing nutrient inputs on the ratio of small pelagic fishstock and phytoplankton biomass in the Black Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2017, 197, P.173-184.

Нестерова Д.А. Дунай – показатель состояния прибрежного фитопланктона. Наукові записки. Терно-пільський Педуніверситет ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск „Гідроекологія”. 2005, № 4 (27). С. 162–164.

Зайцев Ю.П., Александров Б.Г., Миничева Г.Г. и др. Северо–западная часть Черного моря: биология и экология. Киев: Наукова думка, 2006. С. 432 – 433.

Острів Зміїний: екосистема прибережних вод: монографія / В.А. Сминтина, В.І. Медінець. І.О. Сучков [та ін.]; відп. ред. В.І. Медінець; Одес. Нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2008. XII, 228 c., [10] арк. іл. – (Наук. проект «Острів Зміїний» / керівник проекту В.А. Сминтина). ISBN 978-966-190-149-9.

Дерезюк Н.В. Весенне–летний фитопланктон района о. Змеиный и прилегающих акваторій. Вісник ОНУ. 2005. 10, вип.4, Біологія.– С. 159–165.

Дерезюк Н.В. Мединец В.И., Конарева О.П. Результаты мониторинга состояния фитопланктона в прибрежных водах острова Змеиный в 2004-2006 гг. Зб. наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми Чорного моря” (31 травня-1 червня 2007 р., Одеса). Одеса: ІНВАЦ, 2007. С. 82-85. ISBN 978-966-8885-37

Derezyuk N., Medinets V. Analysis of biodiversity of phytoplankton on the Ukrainian Black Sea shelf (the end of XX – beginning of XXI century) ). 2nd biannual and Black sea Scene EC project joint conf. “Climate change in the BSHOT scenarios and mitigation strategy for the ecosystem” (6 – 9 oct. 2008, Sofia). – Sofia, 2008. Р. 52.

Дерезюк Н.В. Особливості розвитку фітопланктону в прибережних водах о. Зміїний (2003-2009 рр.): Наук. зап. Терноп. Нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. 2010. № 3 (44). С. 75-78.

Dereziuk N., Medinets V. Phytoplankton Population Structure Dynamics in Coastal Waters of the Zmiinyi Island in the Black Sea (2004-2012). Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, (28–31 October, 2013, Constanta, Romania). Constanta, 2013. P. 67–68.

Ковальова Н.В., Медінець В.І., Мілева А.П., Ботнар М.Г., Снігірьов С.М., Газєтов Є. І., Медінець С.М. Порівняльна оцінка якості прибережних морських вод Одеської затоки і району острову Зміїний в 2016 р. Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія», 2017. Вип. 16. С. 132-140.

Газетов Е. И., Мединец В. И. Исследование изменчивости основных физико-химических характерис-тик прибрежных морских вод у о. Змеиный в 2004-2014 гг. Вестник ОНУ имени И.И. Мечникова, 2016. Т. 21, Вып. 2(29). С. 24-45.

Проект UNDP- EU «Поліпшення моніторингу довкілля Чорного моря, Фаза 2 - EMBLAS-II» (2015-2018). http://www.emblasproject.org

Водна рамкова директива ЄС 2000/60/ЕС. Київ, 2006. 240 с.

Directive 2008/56/EC of the European Parlament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive). 22 p. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF

Moncheva S. and Par B. Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis in the Black Sea, GEF/UNDP Black Sea Ecosystem Recovery Project (BSERP)-RER/01/G33/A/1G/31, EC, FP7, Upgrade Black Sea Scene Project, 2005 (updated-2010). Istanbul, 67 Р.

Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений/ под ред. А.В. Цыбань. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 190 с.

Дерезюк Н. В., Медінець В.І., Газєтов Є.І., Люмкіс П.В. Дослідження фітопланктону Одеської затоки в 2016-2017 рр. Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, серія «Екологія», вип.18, 2018. С. 42 – 60.

Algaebase: Listing the World's Algae. URL: http://www.algaebase.org/index.lasso

WoRMS Editorial Board (2018). World Register of Marine Species. URL: http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2018-05-11. doi:10.14284/170

Программа для первичной математической обработки гидробиологических проб “TRITON”. Свид. Гос. регистр. ПА № 3322, 15.08.2000 г.

Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей–индикаторов окружа-ющей среды. Тель–Авив: Pilies Studio, 2006. 498 с. ISBN 965-7272-18-1.

Мончева С. Общие замечания к методике количественного учета фитопланктона и использование интегральной оценки состояния фитопланктона для определения качества морской среды (методика расчета, шкалы оценки качества) / Семинар “Организация биологического мониторинга Черного моря с борта судна и на стационарных прибрежных станциях, 22-25 февраля 2016. Одесса, 19 C. http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2016/02/EMBLAS-Presentation-phytoplankton.pptx

Рябушко Л.И. Потенциально опасные микроводоросли Азово-Черноморского бассейна. Севастополь, ЭКОСИ – Гидрофизика, 2003. 288 с.

Moestrup, Ø.; Akselmann, R.; Fraga, S.; Hoppenrath, M.; Iwataki, M.; Komárek, J.; Larsen, J.; Lundholm, N.; Zingone, A. (Eds) (2009 onwards). IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae. Accessed at http://www.marinespecies.org/hab/].

Ignatiades L., Gotsis-Skretas O. A Review on Toxic and Harmful Algae in Greek Coastal Waters (E. Mediterranean Sea). Toxins (Basel); 2010. 2(5), 1019–1037. ISSN 2072-6651 www.mdpi.com/journal/toxins doi:10.3390/toxins2051019

Ковальова Н.В., Медінець В.І., Мілева А.П., Ботнар М.Г., Снігірьов С.М., Газєтов Є. І., Медінець С.М. Порівняльна оцінка якості прибережних морських вод Одеської затоки і району острову Зміїний в 2016 р. Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія», 2017. Вип. 16. С. 132-140.

Газетов Е. И., Мединец В. И. Исследование изменчивости основных физико-химических характерис-тик прибрежных морских вод у о. Змеиный в 2004-2014 гг. Вестник ОНУ имени И.И. Мечникова, 2016. Т. 21, Вып. 2(29). С. 24-45.

Derezyuk Nataliia. Species Diversity of Phytoplankton within the Coastal Waters of the Zmiinyi Island (2003 – 2010). Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1 – 4 November 2011. P. 202.

Kotogura S.S., Derezyuk N.V. Studies of abiotic characteristics influence on phytoplankton species diversity in the coastal waters of the Zmiinyi Island. Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference. Odessa: Pechatnyi Dom, 2011. P. 33.

Виноградова Л.А., Маштакова Г.П., Дерезюк H.B. Сукцессионные изменения в фитопланктоне северо-западной части Черного моря. Исследования экосистемы пелагиапи Черного моря. М. Наука. 1986. С. 170- 179.

Dereziuk N.V. Succesions of Diatom algae (Bacillariophyta) in the Zmiinyi Island coastal waters (Ukraine). In: «Proceedings of XIII International scientific algological conference «The Diatoms: present and future studies» (24-29 August 2013 Borok, Russia)». Kostroma, 2013. P.160. ISBN 978-5-91806-010-0

Дерезюк Н.В. Характеристика диатомового планктона в районе о. Змеиный (1993-2010): тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Черного моря» (Одесса, 27-28 октября 2011 г.), Одесса: ИНВАЦ, 2011. С.108-111.

Medinets V., Derezyuk N., Kovalova N., Medinets S. Toxic Algae Investigations in Coastal Waters of the Zmiinyi Island. Materials of the 3-rd Biannual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 1– 4 November 2011. P. 52-53.
Copyright (c) 2019 Н. В. Дерезюк, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов