Дослідження гідрологічних характеристик морських вод в Одеській затоці у 2016-2017 рр (рос.)

Є. І. Газєтов, В. І. Медінець, С. М. Снігірьов, О. П. Конарева, П. М. Снігірьов, С. В. Медінець, О. М. Абакумов, В. З. Піцик, Н. В. Ковальова, І. Є. Солтис

Анотація


Мета. Узагальнення результатів пілотного проекту моніторингу гідрологічних характеристик прибережних вод Одеської затоки, який виконувався в рамках міжнародного проекту EMBLAS II науковою групою Регіонального центру інтегрованого моніторингу та екологічних досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2016-2017 рр. Методи. Збір первинних даних з прозорості, температури і солоності води виконувався стандартними методами. Обробка даних, розрахунок статистики, побудова графіків і карт проводилися з використанням програмного забезпечення ArcGIS і Excel. Результати. Представлені і проаналізовані часові та просторові розподіли прозорості, температури і солоності прибережних вод Одеської затоки в районі морської гідробіологічної станції університету в період з квітня 2016 по серпень 2017 р. За результатами аналізу накопиченої експериментальної інформації про прозорість, температуру і солоність морської води виявлені особливості сезонних змін цих характеристик. Показано, що прозорість морської води була мінімальною в травні та червні 2016 року (2,2-2,8 м), максимальні за весь період спостережень значення прозорості (7,0 м) реєструвались в травні 2017 р. В розподілі температур морської води в Одеській затоці в 2016-2017 рр. виявлено ярко виражений сезонний хід, що визначався весняно-літнім прогрівом / осіннє-зимовим охолодженням, а також прибережним апвелінгом, адвекцією водних мас з інших районів моря. Показано, що при проведенні щодекадних спостережень розпріснені водні маси фіксувались в 13,5% випадків спостережень, а при  щомісячних зйомках на 13 станціях мікрополігону − жодного разу. Тобто при проведені щомісячних детальних зйомок прибережних вод Одеської затоки всі випадки адвекції розпріснених вод залишились незареєстрованими. Висновки. Встановлено вплив на сезонні цикли гідрологічних характеристик вод Одеської затоки в 2016-2017 рр. трансформованих водних мас, принесених від Дніпро-Бузького гирла. Зафіксовані порушення сезонності формування термохалинної структури вод в Одеській затоці в 2016-2017 рр. внаслідок впливу вздовж берегової циклонічної і компенсаційних течій в прибережній зоні затоки. Простежено формування стійкої двошарової вертикальної щільнісної стратифікації прибережних вод в Одеській затоці у весняно-літні періоди 2016-2017 рр.


Ключові слова


Одеська затока; гідрологічні характеристики; річковий стік; течії;

Повний текст:

PDF

Посилання


Большаков В. С. Трансформация речных вод в Черном море. Киев: Наук. думка, 1970. 328 с.

Ильин Ю. П., Лемешко Е. М., Станичный С. В. Изменение гидрологической структуры вод под дей-ствием ветра на придунайском шельфе Чёрного моря по данным полигонных и спутниковых наблюдений. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа : сб. науч. тр. Севастополь, 1999. С. 91–110.

Ильин Ю. П. Гидрологический режим распространения речных вод в северо-западной части Черного моря. Научные труды УкрНИГМИ, 2006. Вып.255. С. 242-251.

Ильин Ю. П. и др. Гидрометеорологические условия морей Украины. Том 2: Черное море. Севасто-поль: УкрНИИГМИ, 2012. 421 с.

Сминтина В. А. та ін. Острів Зміїний: екосистема прибережних вод: монографія. Одеса: Астропринт, 2008. 228 c.

Газетов Е. И., Мединец В. И. Исследование изменчивости основных физико-химических характери-стик прибрежных морских вод у о. Змеиный в 2004-2014 гг. Вестник ОНУ имени И.И. Мечникова, 2016. Т. 21, Вып. 2(29). С. 24-45.

Ю. П. Зайцев и др. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология. Киев: Наукова думка, 2006. 701 с.

Поліпшення моніторингу довкілля Чорного моря, фаза 2 - EMBLAS-II: Проект UNDP- EU, 2015-2018. URL: http://www.emblasproject.org

Доценко С. А., Адобовский В. В., Никаноров В. А. Динамика вод в прибрежной зоне одесского региона северо-западной части Черного моря. Украинский гидрометеорологический журнал, 2013. № 13. С. 245-249.

Козлова Т. В. и др. Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча одесского побережья Черного моря. Вестник ОНУ имени И.И. Мечникова, 2017. Т. 22, Вып. 2. С. 159-171.

Руководство по гидрологическим работам в морях и океанах. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. 725 с.

Руководство пользователя портативного прибора HQ 40d (Hach). 28 с.

Background papers and supporting data on the Practical Salinity Scale 1978. Tech. Pap. Mar. Sci. Unesco, 1981. № 37. 145 p.

Иванов В. А., Михайлова Э. Н., Шапиро Н. Б. Моделирование ветровых апвеллингов в окрестностях локальных особенностей рельефа дна на северо-западном шельфе Черного моря. Морской гидрофизический журнал, 2008. № 3. С. 68 – 80.

Полонский А. Б., Музылева М. А. Современная пространственно-временная изменчивость апвеллинга в северо-западной части Черного моря и у побережья Крыма. Известия РАН. Серия Географическая, 2016. № 4. С. 96–108.

Иванов В. А., Белокопытов В. Н. Океанография Черного моря. Севастополь: Морской гидрофизиче-ский институт, 2011. 212 с.

Виноградова Л. А., Василева В. Н. Многолетняя динамика и моделирование состояния экосистемы прибрежных вод северо-западной части Черного моря. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. 107 с.

Ковальова Н.В., Медінець В.І., Мілева А.П., Ботнар М.Г., Снігірьов С.М., Газєтов Є. І., Медінець С.М. Порівняльна оцінка якості прибережних морських вод Одеської затоки і району острову Зміїний в 2016 р. Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія», 2017. Вип. 16. С. 132-140.

Дерезюк Н.В., Медінець В.І., Газєтов Є.І., Люмкіс П.В. Дослідження фітопланктону Одеської затоки в 2016-2017 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2018. Вип. 18. С. 1 - 20.
Copyright (c) 2019 Є. І. Газєтов, В. І. Медінець, С. М. Снігірьов, О. П. Конарева, П. М. Снігірьов, С. В. Медінець, О. М. Абакумов, В. З. Піцик, Н. В. Ковальова, І. Є. Солтис