Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся)

В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович, С. В. Андрійчук

Анотація


Мета. Здійснити ландшафтно-географічну оцінку ресурсів сапропелю оз. Любитівське (Волинське Полісся) для потреб збалансованого природокористування локальних територій. Дослідження ґрунтується на комплексних фізико-географічних методах, конструктивно-географічному моделюванні та ландшафтно-лімнологічному аналізі з оцінки природних аквальних комплексів (ПАК) озер. Результати дослідження представлені у вигляді батиметричної моделі озера, стратиграфічного розрізу донних відкладів водойми, блоку гідрологічних, гідрохімічних та геохімічних параметрів ПАК. Розкрито особливості складу, потужності, кількісної та якісної характеристики сапропелю оз. Любитівське. Із застосуванням ГІС-технологій та урахуванням особливостей мікрорельєфу озерної улоговини, літології й потужності донних осадів, гідролого-морфометричних параметрів водойми, видового складу надводних і підводних рослинних угруповань та сезонного стану температурного режиму побудовано ландшафтну карту ПАК оз. Любитівське. У складному урочищі озера виділено три аквапідурочища, зокрема літоральне, літорально-субліторальне та профундальне, а також вісім видів аквафацій. Здійснено ландшафто-метричну оцінку морфологічної будови ПАК озера й наведено площі аквафацій та акваурочищ, а також їх співвідношення у відсотках. Акцентовано увагу на літоральному акваурочищі озера, яке зазнає найбільших антропогенних трансформацій у результаті господарської діяльності (стоки біогенних речовин із городніх ділянок, рекреаційне рибальство, вигул свійської птиці тощо) та зниження рівня ґрунтових вод й суттєвого заболочування. Висновки. Понад 70,0% улоговини оз. Любитівське заповнена органо-мінеральними корисними копалинами, які можна використовувати в якості добрив у аграрному секторі. Ресурсна експлуатація із видобутку сапропелю дозволить поглибити водойму й сповільнить ландшафтно-сукцесійні процеси старіння озера, а також створить сприятливі умови для рекреаційної діяльності. Оцінка ресурсів озерного сапропелю повинна бути покладена в основу стратегії розвитку збалансованого природокористування Любитівської об’єднаної територіальної громади.

Ключові слова


озеро; ландшафтно-географічна оцінка; сапропель; природний аквальний комплекс; аквафація; акваурочище; збалансоване природокористування;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ільїн, Л. В. Озерознавство: Укр.-рос. сл. Поняття і терміни. Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. 112 с.

Топачевский, И. В. Сапропели пресноводных водоемов Украины. Геология и полезные ископаемые Украины. 2011. № 1. С. 66-72.

Ільїн, Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся : Монографія : У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація; за ред. В.М. Пащенка. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 400 с.

Шевчук, М. Й. Сапропелі України: запаси якість та перспективи використання . Луцьк: Надстир’я, 1996. 384 c.

Коніщук, В. В., Коніщук, М.О., Булгаков, В.П., Бобрик, І.В., Руденко, О.М., Онук, Л.Л., Скакальська, О.І., Кирничишин, О.Р. Аналіз видів сапропелю для рекультивації деградованих земель України. Аг-роекологічний журнал. 2015. № 1. С. 83-92.

Гордубская, О. М. Сапропелевые отложения озёр Беларуси как сырьё для приготовления экологиче-ски чистых удобрений: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Минск, 1992. 26 с.

Курзо, Б. В. Закономерности формирования и проблемы использования сапропеля. Минск, 2005.

Yermolaevaa, N. I., Zarubinaa, E. Yu., Romanovb, R. E., Leonovac, G. A., Puzanova, A. V. Hydrobiological Conditions of Sapropel Formation in Lakes in the South of Western Siberia. Water Resources. 2016, Vol. 43, No. 1, pp. 129-140. DOI: 10.1134/S0097807816010073

Strakhovenkoa, V. D., Roslyakova, N. A., Sysob, A. I., Ermolaevac, N. I., Zarubinac, E. Yu. Tarand, O. P., Puzanovc, A. V. Hydrochemical Characteristic of Sapropels in Novosibirsk Oblast. Water Resources. 2016, Vol. 43, No. 3, pp. 539-545. DOI: 10.1134/S009780781603016

Kozlovska-Kędziora, J., Petraitis, E. The possibilities of using sapropel for briquette production. Aplinkos apsaugos inžinerija Environmental Protection Engineering. 2011 3(5): 24-30. DOI: 10.3846/mla.2011.082

Naumova, N., Nechaeva, T., Smirnova, N., Fotev Y., Belousova, V. Effect of Sapropel Addition on Selected Soil Properties and Field Tomato Yield in South West Siberia. Asian Journal of Soil Science and Plant Nutri-tion. 2017. Vol.: 1, Issue: 1(3): 1-11. DOI: 10.9734/AJSSPN/2017/35760

Bakšiene, E., Ciūnys, A. Dredging of lake and application of sapropel for improvement of light soil properties. Journal of environmental engineering and landscape management. 2012. Vol. 20(2): 97-103. DOI: 10.3846/16486897.2011.645824

Stankevica, K., Klavins, M., Rutina, L., Cerina, A. Lake Sapropel: a Valuable Resource and Indicator of Lake Development. Advances in Environment, Computational Chemistry and Bioscience. Riga, 2012. pp. 247-252.

Stankevica, K., Burlakovs, J., Klavins, M. Organic rich freshwater sediments (sapropel) as potential soil amendment for recultivation of areas contaminated with heavy metals. GeoConference on Water Re-sources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 2013. PP. 595-601. DOI: 10.5593/SGEM2013/BC3/S13.016

Беручашвили, Н. Л., Жучкова, В. К. Методы комплексных физико-географических исследований. Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1997. 320 с.

Петлін, В. М. Конструктивне ландшафтознавство. Львів: Вид-й ценр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 357 с.

Лопух, П. С., Якушко, О. Ф. Общая лимнология. Минск: Изд-во БГУ, 2011. 340 с.

Kovalchuk, I. P., Martyniuk, V. A. Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine. Geography and Natural Resources. 2015. Vol. 36. Issue 3. PP. 305-312. DOI: https://doi.org/10.1134/S1875372815030117

Martyniuk, V. Constructive and Geographical Assessment of Lake Sapropel Resources of Ukrainian Polissia. Natural resources of border areas under a changing climate. Monography. Edited by prof. Zb. Osadovsky and prof. M. Nosko. Slupsk–Chernihiv: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. PP. 151-162.

Мартынюк, В. А. Ландшафтно-бассейновая модель кадастра озёрных ресурсов Полесья Украины. Основы рационального природопользования: Материалы III междун. научн.-практ. конф. (ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»). Саратов: Изд-й центр «Наука», 2011. С. 139-145.

Бєдункова, О. О., Глаз, С. М. Донні відклади як потенційне джерело вторинного забруднення поверх-невих вод. Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2015. Вип. 1(69). С. 40-49.

Гранично допустимі значення показників якості води для рибогосподарських водойм. Загальний пе-релік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм: [№ 12–04–11 чинний від 09–08–1990]. К: Міністерство рибного господарства СССР, 1990. 45 с.
Copyright (c) 2019 В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович, С. В. Андрійчук