Вплив урболадшафтної геосистеми на сольовий склад річкових вод

Н. Л. Ричак, В. О. Богатир

Анотація


Мета. Дослідити сольовий склад у водах річок  м. Харкова, які є складовою урболандшафтної геосистеми. Методи. Потенціалометричний, графіметричний, титрування. Результати. На основі аналізу 42 проб  поверхневих вод, відібраних у різні гідрологічні режими із  трьох річок, що протікають через м. Харків, виявлено, що концентрація хлоридів у воді  у різних гідрологічних режимах є надзвичайно мінливою, спостерігається тенденція до їх зростання;  але встановлений  вміст  не перевищує екологічні нормативи. Визначено, що  концентрації кальцію і магнію  у річкових вода є низькі та  спостерігається  стійка тенденція до зниження їх  вмісту. Загальний приріст хлоридів р. Харків  на кінець водопілля становив 158,31 %, під час осіннього паводку – 105,26 % і на початку водопілля – 37,14 %. У водах р. Лопань загальний приріст хлоридів на кінець водопілля становив 86,67 %, під час осіннього паводку – 56,69 %, на початку водопілля – 72,22 %. Загальний приріст хлоридів у р. Уди на кінець водопілля становив 42,05 %, під час осіннього паводку лише 0,89 %, а на початку водопілля – 12,5 %. Стосовно сульфатів: на кінець водопілля у  р. Харків, знизився на 7,46 % а під час осіннього паводку майже не змінився ( збільшився на 0,27 %); у р. Лопань вміст сульфатів на кінець водопілля знизився  на 1,13 %, а під час осіннього паводку – на 10,03%; у р. Уди, в межах м. Харкова, на кінець водопілля вміст  збільшився на 55,95 %, а під час осіннього паводку на 31,43 %. Висновки. Виявлено, що концентрація хлоридів у воді в різних гідрологічних режимах надзвичайно мінлива, спостерігається тенденція до їх зростання, їх зміст не перевищує екологічні нормативи; визначено, що концентрації кальцію і магнію в річкових вода низькі і спостерігається стійка тенденція до зниження їх вмісту


Ключові слова


загальна мінералізація; гідрологічні режими; сульфати; хлориди; катіони магнію; катіони кальцію;

Повний текст:

PDF

Посилання


Васенко О. Г., Верниченко–Цветков Д. Ю., Коваленко М. С. та ін. Екологічна оцінка стану поверхне-вих вод України з урахуванням регіональних гідрохімічних особливостей. Збірник наукових праць Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем. Харків, 2010.

URL:http// niiep.kharkov.ua/sites/default/files/ekologichna.doc (дата звернення: 18.02.2018)

Коробкова Г. В. Екологічне нормування якості поверхневих вод на прикладі басейну річки Сіверський Донець ( в межах Харківської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 «конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». Харків, 2018. 24 с.

Романенко В.Д., Жулинський В. М., Оксіюк О. П. та ін. Методика екологічної оцінки якості поверх-невих вод за відповідними категоріями. К. СИМВОЛ-Т, 1998. 48 с.

Ніколєв А. М. Поверхневий стік з території міста як джерело забруднення річкових вод. Вісник Черні-вецького національного університету імені Ю. Федьковича. Серія: Географія, 2013. Вип. №521. С.5-8.

Німець К. А., Мазурова А. В. Природні умови, як фактор просторової організації великого міста (на прикладі міста Харкова). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Географія – Геологія – Екологія», 2015,Т.38, №1049, С. 95-98. URL: https://periodicals.karazin.ua/ geo-eco/article/view/7677 (дата звернення 10.04.2018)

Осадчий В. І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. геогр. наук : спец. 11.00.07 «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія». К., 2008. 50 с. Осадчий В. І. Ресурси та якість поверхневих вод України в умовах антропогенного навантаження та кліматичних змін. Вісник Національної академії наук України. 2017. №8. С. 29–46.

Река Лопань. КП «Харьковводоканал» .URL:http// vodokanal.kharkov.ua/content/lopan_river (дата звернення 17.03 2018).

Река Немышля. КП «Харьковводоканал» URL:http//vodokanal.kharkov.ua/content/nemishlya_river (дата звернення 17.03 2018).

Река Уды. КП «Харьковводоканал»

URL:http //vodokanal.kharkov.ua/content/udi_river (дата звернення 17.03 2018).

Река Харьков // КП «Харьковводоканал»

URL:http //vodokanal.kharkov.ua/content/kharkov_river (дата звернення 17.03 2018).

Ричак Н. Л. Формування якості річкових вод під впливом поверхневого стоку урбанізованих терито-рій. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна № 1049. Серія «Географія – Геологія – Екологія». Вип. 38, 2013. С. 210-215.

Ричак Н. Л. Срібна К. М. Стан якості зливого – талого стоку транспортної урбофункціональної під-системи басейну р. Харків. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія – Географія – Геологія – Екологія», 2014 . Вип. № 1128. С.153-160

СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1.Методы химического анализа вод . М., 1987. 1244 с.

Сніжко С. І. Оцінка сучасного гідрохімічного режиму та якості води річок Житомирського Полісся. Український географічний журнал. К., 2001. №2. С. 65-70.

Фесюк В. О. Поверхневий стік з території міста як фактор забруднення водного об’єкту урбоекосистем Північно-Західної України (на прикладі Луцька). Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, 2006. №3. С.56-63.

Юрченко В. О., Коротченко М. В., Бригада О. В., Михайлов Л. С. Дослідження технологічних харак-теристик поверхневого стоку з автомобільних доріг. Автошляховик України, 2012. Вип. 4 (228). С. 44-47.

Rentz R. Water and Sediment Quality of Urban Water Bodies in Cold Climates. Lulea University of Tech-nology. Printed by Universitetstryckeriet, Lulea, 28p.
Copyright (c) 2019 Н. Л. Ричак, В. О. Богатир