Вплив на екологічне здоров’я спортсменів холодного атмосферного повітря

О. І. Циганенко, І. М. Хоменко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. М. Авраменко

Анотація


За результатами досліджень визначені основні шляхи вирішення проблеми негативного впливу холодного атмосферного повітря на екологічне здоров’я спортсменів: нормування порядку проведення спортивної діяльності спортсменів в залежності від ступеню низької температури, проведення діагностики наявності у спортсменів гіперчутливості дихальних шляхів до холодного атмосферного повітря, визначення ступеню напруженості процесів терморегуляції організму. Зроблені висновки згідно з якими профілактика негативного впливу екстремальних умов холодного атмосферного повітря на екологічне здоров’я спортсменів повинна носити системний, комплексний характер. Система профілактичних заходів повинна включати проведення ранньої діагностики розвитку гіперчутливості дихальних шляхів спортсменів до впливу холодного повітря, а також оцінку ступеня напруги системи терморегуляції організму до дії холоду. До системи профілактики негативної дії холодного довкілля на організм спортсменів, які займаються зимовими видами спорту на відкритому просторі необхідно включати регламентацію (нормування) температурного режиму холодного атмосферного повітря при визначенні можливості проведення спортивних заходів. У разі необхідності (наявність гіперчутливості дихальних шляхів до дії холодного атмосферного повітря) доцільно використання спеціальних засобів захисту дихальних шляхів спортсменів від негативного впливу холодного атмосферного повітря.


Ключові слова


екологічне здоров’я; холодне атмосферне повітря; спортсмени;

Повний текст:

PDF

Посилання


Чу К., Сімпсон Р. Екологічне громадське здоров’я: від теориї до практики. За ред. К. Чу. - Кам’янець – Подільський: Абетка, 2002. 290 с.

Інструмент самооцінки виконання основних оперативних функцій охорони громадського здоров’я в Європейському регіоні ВООЗ. Європейське регіональне бюро ВООЗ. Київ: Бланк-Прес, 2014. 120 с.

Камышников В.С. Методы клинических лабораторных исследований. М.: МедПрессИнформ, 2015. 736 с.

Кліменко М.О., Петрук В.Г., Мокін М.Б., Вознюк Н.М. Методологія та організація наукових досліджень (екологія): підручн. Херсон: Олді плюс, 2012. 474 с.

Котко Д.М., Шматова О.О., Циганенко О.І., Гончарук Н.Л. Екологічна медицина як перспективний напрямок розвитку сучасної спортивної медицини . Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Дра-гоманова (серія «Фізична культура і спорт»). 2016. Вип. 6(76)16. С.68 – 72.

Кучірко О.Я. Екологічне громадське здоров’я. (Національна академія державного управління при Пре-зидентові України) URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/ 12217/1/Kuchirko.pdf

Безпалько О.В. Основи громадського здоров’я: теорія і практика: навч.- метод. посібник. За заг. ред. О.В. Безпалько. Ужгород: ВАТ Патент, 2008. 322 с.

Пэабо С. Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов; пер. з англ. М.: АСТ, Corpus, 2016. 416 с.

Приходько А.Г., Перельман Ю.М., Колосов В.Н. Гиперреактивность дыхательных путей: монографія/ Владивосток: Дальнаука, 2011. 204 с.

Робертс Э. Происхождение человека. Эволюция. пер. з англ. М.: Изд. группа «АСТ», 2014. 256 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. №560-р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я» URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/560-2017-р

Слабкий Г.О., Миронюк В.І., Качала Л.О., Ратаніна О.М. Основні терміни, які вживаються у сфері громадського здоров’я. Україна. Здоров’я нації. 2017. №3(44). С.235 - 244.

Толстая Е.В. Экологически обусловленная патология: метод. пособ. по экологической медицине Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2005. 368 с.

Цыганенко О.И., Першегуба Я.В., Склярова Н.А., Оксамытная Л.Ф. Эколого - гигиеническая проблема развития гиперчувствительности дыхательных путей спортсменов к воздействию холодного атмо-сферного воздуха. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2017. №2. С.21 - 26.

Kippelen P., Fitch K.D., Anderson S.D., Bogault V. et al. Respiratory Health of Elite Athletes Preventing Airway Injury: a Critical Review. Br. J. Sports Med. 2012. V.46 P.471 - 476.
Copyright (c) 2019 О. І. Циганенко, І. М. Хоменко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. М. Авраменко