Використання даних медико-екологічного моніторингу для оцінки техногенного навантаження

Н. В. Загоруйко

Анотація


Здоров’я людини залежить від екологічних умов місцевості або регіонів і є  одним  із об’єктивних показників якості навколишнього середовища. Досліджено зв’язок  між структурою первинної захворюваності та умовами проживання населення в найбільш техногенно забрудненому районі м.Черкаси Оцінена можливість використання отриманих даних для медико-екологічного районування міста.Ключові слова


пріоритетні забруднювачі; первинна захворюваність; дихальна система; медико-екологічне районування міста; моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Сердюк А. М. Індикатори здоров’я для оцінки сталого розвитку/ А. М. Сердюк, О. І.Тимченко, Д. Т. Карабаєв //Довкілля та здоров’я – 2003. –№3(26). – С.4-8

Штепа А. П. Организация соціально-гигиенического мониторинга в системе обеспечения санітарно-эпидемиологического благополуччя населения / А. П. Штепа, В. И. Моргачева, В. Д. Касьяненко //Довкілля та здоров’я-2004.-№2(29),с.35-37

Кольцова Н. І. Про сумісність методичних підходів до інформаційного забезпечення екологічного та медико-соціального моніторингу / Н. І. Кольцова, Н. Б. Федорков, Є. Р.Гурбель та ін. // Гігієна населених місць.- 2002.- вип. 40.- с. 283-287.

Столяров С. И. Медико-экологические ГИС / С. И. Столяров // Информационные технологии и интеллектуальные обеспечение в здравоохранении и охране окружающей среды – 99: тез. докл. VI Межд. форума. – М., 1999. – С. 19-21.

Сабирова З. Ф. Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха и состояние здоровья детского населения / З. Ф. Сабирова // Гигиена и санитария.– 2001. – №2.– С. 9-11.

Пазиніч В. М. Организация медико-экологического мониторинга в Житомирской области / В. М. Пазиніч, А. А. Рыжов, В. В. Та-ранов // Довкілля та здоров’я .-1999.- №4(11).- с. 24-27.

Пазиніч В. М. Моніторинг здоров’я населення у зв’язку із дією факторів навколишнього середовища в діяльності санітарно-епідеміологічної служби / В. М. Пазиніч, А. І.Севальнев та ін.//Довкілля та здоров’я – 2002. –№3(22). – С.7-9.

Завгородній В. В. Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря м. Черкаси / В. В. Завгородній //Довкілля та здоров’я. – 2005. – №4(35). – С.58-61

Білик Л. І., Загоруйко Н. В., Бондаренко Ю. Г.Оцінка ризику для розвитку захворювань дихальної системи дитячого населення м. Черкаси внаслідок забруднення атмосферного повітря.// Міжрегіональна науково-практична конференція«Еколого-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища», 23-24 травня 2007 року, м. Полтава, 2008.-С. 45-47.

Малоног К. П. Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря міста з розвинутою хімічною промисловістю: автореф. дис. канд. біол. н.; спец. 14.02.01 «Гігієна» / К. П. Малоног – К., 2007. – 20с.
Copyright (c) 2019 Н. В. Загоруйко