Неоекологічна складова вищої екологічної освіти в Україні

Т. А. Сафранов, А. Н. Некос

Анотація


Розглядається суть поняття «неоекологія» та неоекологічна складова вищої екологічної освіти в Україні. Обговорюються основні атрибути неоекології – об’єкт, предмет, базові ключові поняття науки,  питання її комплексності та міждисциплінарності. Висловлюється точка зору щодо уточнення структурних підрозділів та структурно-логічного наповнення неоекології, про постійний її розвиток як науки та навчальної дисципліни для підготовки фахівців екологів.


Ключові слова


екологія; неоекології; сучасна екологія; вища екологічна освіта

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Галузевий стандарт вищої освіти з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – ОДЕКУ. – Одеса: ТЕС, 2012. – 116 с.

Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Навчальне видання / За ред. проф. С.М.Степаненка та доц. О. Г. Владимирової. – ОДЕКУ. – Одеса: ТЕС, 2013. – 173 с.

Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь / И. И. Дедю. – Кишинев: Молд. сов. энцикл., 1989. – 408 с.

Николайкин Н. И. Экология : учеб. для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкин, О. П. Мелехова. – М.: Дрофа, 2005. – 622 с.

Прохоров Б. Б. Экология человека. Терминологический словарь / Б. Б. Прохоров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 476 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 639 с.

Некос В. Е. Основы общей экологии и неоэкологии: учебное пособие. Ч. 2 / В. Е. Некос. – Харьков: ХГУ, 1998. – 156 с.

Некос В. Е. Неоэкология – концептуальные основы / В. Е. Некос // Екологія та ноосферологія. – 1999. – № 4. – С. 171–176.

Голубець М. А. Як захистити екологію від «неоекологів» / М. А. Голубець // Вісник НАН України. – 2001. – №7. – С. 63–65.

Гандзюра В. П. Екосистемна парадигма і сучасні проблеми екологічної освіти / В. П. Гандзюра, Л. О.Гандзюра // Матеріали міжнародної наукової конференції «Екологія довкілля та проблеми збалансованого природокористування». – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 353–355.

Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

Білявський Г. О. Основи загальної екології / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С. Фурдуй. – К.: Либідь, 1995. – 368 с.

Одум Ю. Экология: в 2-х томах / Ю. Одум. – [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1986. –Т.1. – 328 с.

Реймерс Н. Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы / Н. Ф. Реймерс. – М.: Россия молодая, 1994. – 367 с.

Сытник К. М. Словарь-справочник по экологии / К. М. Сытник и др. – К.: Наукова думка, 1994. – 665 с.

Некос В. Ю. Загальна екологія та неоекологія: підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / В. Ю. Некос, А. Н. Некос, Т. А. Сафранов– Х. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 596 с.

Сафранов Т. А. Образовательный аспект использования термина «неоэкология» / Т. А. Сафранов, А. Н. Некос // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – № 3-4. – С.7–12.

Алимов А. Ф. Об экологии всерьез / А. Ф. Алимов // Вестник Российской Академии наук. – 2002. – Т. 72. – №12. – С. 1075–1080.
Copyright (c) 2019 Т. А. Сафранов, А. Н. Некос