Комплексна оцінка стану еродованих ґрунтів Харківщини на прикладі протиерозійного об’єкту «Мітришин яр»

А. А. Лисняк

Анотація


Викладено результати польового та аналітичних етапів досліджень щодо оцінки сучасного стану еродованих ґрунтів яружно-балкової системи «Мітришин Яр» Дергачівського району Харківської області. Встановлено, що ґрунтовий покрив дослідних ділянок представлений різновидами змитих і намитих ґрунтів схилового ґрунтоутворення, і визначено лісорослинні властивості даних ґрунтів. Показано, що на землях яружно-балкової системи «Мітришин Яр» в даний час протікає досить постійний процес ґрунтоутворення, без активного прояву ерозійних процесів, що підтверджується результатами аналітичних визначень гранулометричного складу, рівня кислотності, загальної гумусованості і валових форм NPK.


Ключові слова


комплексна оцінка; ерозійні процеси; гранулометричний склад ґрунту; гумус; кислотність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Агрохимические методы исследования почв [Текст] / Под ред. А. В. Соколова. – М.: Наука, 1975 – 656 с.

Аринушкина В. Е. Руководство по химическому анализу почв // В. Е. Аринушкина. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 120 с.

Державна цільова програма “Ліси України” на 2010-2015 роки [Текст] // Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977.

Лісові культури [Текст] / Гордієнко М. І., Гузь М. М., Дебринюк Ю. М., Мауер В. М. – Львів: Камула, 2005. – С. 402-433.

Мигунова Е. С. Лесоводство и естественные науки (ботаніка, география, почвоведение): монографія [Текст] / Е.С. Мигунова. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 592 с.

Методики визначення складу та властивостей ґрунтів. Книга 1 // За ред. С. А. Балюка. – Харків: ННЦ ІГА, 2003. – 210 с.

Методики визначення складу та властивостей ґрунтів. Книга 2 // За ред. С. А. Балюка. – Харків: ННЦ ІГА, 2005. – 222 с.

Наукові та прикладні основи захисту грунтів від ерозії в Україні [Текст]: монографія / Д. О. Тімченко, М. М. Гічка, М. В. Куценко, А. А. Лісняк [та інші]. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 460 с. – ISBN 978-966-593-820-0

Телешек Ю. К. Отчёт по теме №27 «Разработка лесомелиоративных мероприятий по борьбе с эрозией почв на территории Украины» [Текст] // Ю. К. Телешек. Б. В. Заскальков. – Харьков: УкрНИИЛХА, 1963. – 74 с.
Copyright (c) 2019 А. А. Лисняк