ОСОБЛИВОСТІ ГЕОХІМІЧНОЇ МІГРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СПОЛУК У ПРИРОДНИХ ТА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ КОМПЛЕКСАХ РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ р. ЛОПАНЬ

Г. В. ТІТЕНКО, А. А. КЛЄЩ

Анотація


Визначено, що грунтовий покрив річкової  долини Лопані характеризується суттєвим перетворення головних хімічних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів та гумусового стану, що відбивається на головних напрямах та інтенсивності геохімічної міграції хімічних елементів. У річковій долині Лопані є ознаки формування нового техногенного фізико-хімічного лужного геохімічного бар’єру у супераквальних та елювіально-акумулятивних ландшафтах (заплави та надзаплавних терас р.Лопань), який сприяє інтенсифікації поверхневого накопичення  хімічних елементів та гальмуванню процесів вертикальної та горизонтальної міграції. Встановлено, що на більшій частині дослідженої долини підлуження поверхневого шару міських ґрунтів призводить до зменшення міграційної здатності різноманітних забруднюючих речовин, у тому числі важких металів.


Ключові слова


геохімічна міграція елементів; ґрунтовий покрив; геохімічні бар’єри; міські грунти

Повний текст:

PDF

Посилання


Визначник еколого - генетичного статусу та родючості ґрунтів України / [Полупан М. І., Соловей В. Б., Кисіль В. І., Величко В. А.]. – К.: «КОЛОБІГ», 2005. – 303 с.

Малишева Л. Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій./Л. Л. Малишева. – К.: РВЦ «Київський університет», 1997. – 264 с.

Экогеохимия городских ландшафтов / Под ред. Касимова Н. С. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 336 с.

Мотузова Г. В. Почвенно-химический мониторинг фоновых территорий./ Г. В. Мотузова, Е. А. Карпова, М. С. Малинина – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 88 с.

Ковда В. А. Основы учения о почвах./ В. А. Ковда. – М.: Наука, 1973. – Кн.1. – 477 с.

Мейсон Б. Основы геохимии./ Б. Мейсон. – М.: Недра, 1971. – 292 с.

Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва – pастение./ В. Б. Ильин. – Hовосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 151 с.

Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях./ А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас. – М.: Мир, 1989. – 439 с.

Аринушкина Е. В. Руководство по химическому

анализу почв. / Е. В. Аринушкина. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 487 с.

Hazelton P.A., Brian Murphy/ Understanding soil in Urban Environmental. / P. A. Hazelton, Murphy Brian. – CSIRO PUBLISHING/ Australia and New Zeland, 2011. – 145 p.

Польчина С. М. Регуляторна функція лісопаркових насаджень в урбоантропедогенезі. / С. М. Польчина. // Екологія та ноосферологія. –2006. – Т. 17. – № 1–2. – С. 122- 128.

Титенко А. В. Динамика реакции почвенной

среды антропогенно-преобразованных почв на примере Орджоникидзевского района г.Харькова./ А. В. Титенко. // Вісн. Харк. Ун-ту, № 456. Сер.Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч.2. 2000. – С.63 - 66.

Проведення грунтово - геохімічного обстеження урбанізованих територій. Методичні рекомендації/ Укладачі: чл.-кор. УААН, доктор с.-г. наук, проф. Балюк С.А., доктор с.-г. наук Фатєєв А.І., канд. с.-г. наук Мірошниченко М.М. – Х.: ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» УААН, 2004. – 62 с.

Кауричев И.С. Окислительно-восстановительные процессы и их роль в генезисе и плодородии почв. / И. С. Кауричев, Д. С. Орлов. – М.: Колос, 1982. – 247 с.

Pavao-Zuckerman M.A. Scratching the surface and digging deeper: exploring ecological theories in urban soils./ M. A. Pavao-Zuckerman, L.B. Byrne. // Urban Ecosystems. – 2009. – № 12.– P. 9-20.

Urban Soils: Applications and Practices/ Phillip J. Craul, 1999. – P. 360.

Пеpельман А. И. Геохимия./ А. И. Пеpельман. – М.: Высш. школа, 1989. – 528 с.
Copyright (c) 2020 Г. В. ТІТЕНКО, А. А. КЛЄЩ