ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» НА ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

Р. О. КВАРТЕНКО

Анотація


Апробовано методику математичного обґрунтування розширення території НПП «Слобожанський» на основі розрахунку складності, ентропії й однорідності його ландшафтної структури. Для екологічно доцільного розширення території парку запропоновано включити до його складу заплавну місцевість, шляхом вилучення частки земель із господарського використання сільських і селищних рад і обмеження на них антропогенної діяльності.


Ключові слова


екологічна мережа; ландшафтна структура; національний природний парк «Слобожанський», оптимізація; ентропія; однорідність; складність

Повний текст:

PDF

Посилання


Національний Атлас України [Карти]. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.

Квартенко Р. О. Особливості фізико-географічного районування в національному природному парку «Слобожанський» [Текст] / Р. О. Квартенко, В. О. Горяінова. // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства: зб. тез ІІІ Міжвуз. наук. конф. з міжнародною участю. – Умань, 2012. – С. 96-98.

Атлас Харьковской области [Карти] / гл. ред. И. Ю. Левицкий, отв. ред. И. С. Руденко, ред.: И. В. Бусол и др.; М-бы разные. – К. : Укргеодезкартография, 1993. – 45 с.: цв., текст, диагр., ил.

Книжников Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений./ Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова, О. В. Тутубалина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков [Текст]: учебн. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 184 с.

Лавренко Е. М. Степи и сельскохозяйственные земли на месте степей [Текст] / Е. М. Лавренко. // Растительный покров СССР. – Т. 2.– М.; Л.: АН СССР, 1956– 760 с.

Харьковская область. Природа и хозяй-ство [Текст] / Материалы Харьковского отдела географического общества. – Х. : ХГУ, 1971. – 248с.

Хамарин В. И. Методические указания по использованию специализированных пакетов программ СУБД-L, SURFER 6, ERDAS IMAGINE 8.2 при решении задач регионального природопользования. [Текст] / В. И. Хамарин. – Томск: Изд-во СО РАН, 1999. – 32 с.

Максименко Н. В. Методичні підходи до оцінки ландшафтної мозаїчності території [Текст] / Н. В. Максименко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології – 2013. – №1-2. – С. 13-21.

Фондові матеріали Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області [Текст] – 2012.
Copyright (c) 2019 Р. О. КВАРТЕНКО