АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ КАРТОГРАФУВАННЯ

О. Л. АГАПОВА

Анотація


Висвітлено проблеми формування поняттєво-термінологічного апарату альтернативної енергетики, здійснено спробу вдосконалення та систематизації основних термінів та понять галузі, усунення суперечливості та неоднозначності у тлумаченнях таких понять, як «альтернативні енергетичні ресурси», «нетрадиційні енергетичні ресурси», «відновлювані енергетичні ресурси», «джерела енергії», «енергетичні ресурси», «енергетичний потенціал». Запропоновано класифікацію енергетичних ресурсів, що базується на критеріях вичерпності, відновлюваності, традиційності та походження. Розглянуто структуру об’єкту картографування для потреб альтернативної енергетики, обґрунтовано тематичний зміст картографічних творів, визначено показники картографування альтернативних енергетичних ресурсів, сучасного стану розвитку альтернативної енергетики, природних, соціальних та економічних факторів, що сприяють розвитку галузі або обмежують його.


Ключові слова


картографування для потреб альтернативної енергетики; карта; енергетичний потенціал; класифікація енергетичних ресурсів; показники картографування

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовк І. Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи / І. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 1 (4). – C. 8. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/ 2011/11vippsp.pdf

Газуда М. В. Сутнісна характеристика відновлюваних природних ресурсів та особливості їх використання у сільському господарстві / М. В. Газуда // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Зб. наук. пр. Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – Вип. 11 (44). – С. 12-23.

Закон України «Про альтернативні види палива» від 21.05.2009 р. № 1391-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 12. - Ст. 1.

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. № 555-М // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст. 155.

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 30. - Ст. 283.

Иванов А. С. Многокрасочный ландшафт мировой энергетики: контрасты становятся резче / А. С. Иванов, И. Е. Матвеев // Бурение и нефть. – 2014. – № 1 – С. 3-11. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://burneft.ru/archive/issues/2014-01/1

Лось Л. В. Перспективна альтернативна енергетика / Л. В. Лось, М. Д. Терлецький // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир. – 2013. – № 1 (1). – С. 203-214 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhnau_2013_1(1)__35.pdf.

Мусієнко Т. До питання законодавчого закріплення основних термінів у сфері альтернативної енергетики України / Т. Мусієнко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. – К. – 2012. - № 3. – С. 162-165.

Мхитарян Н. М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников / Н. М. Мхитарян. - К.: Наук. Думка, 1999. – 320 с.

Нараєвський С. В. Класифікація традиційних та альтернативних джерел і технологій отримання енергії / С. В. Нараєвський // Економічні науки. Сер. «Економіка та менеджмент»: Зб. наук. пр. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 9 (34)., Ч. 1. – С. 255-269.

Олійник Я. Б. Основи екології: підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. - К.: Знання, 2012. – С. 201-206.

Рабінович М. Д. Альтернативна енергетика: проблеми класифікації та положення Кіотського протоколу / М. Д. Рабінович // Проблеми загальної енергетики. – 2003. – № 9 – 387 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

Третьяков О. С. Розміщення, оцінка та раціональне використання біоенергетичних ресурсів Харківської області: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 / О. С. Третьяков. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна., 2009. – 18 с.

Шкурідін Є. Є. Поняття альтернативних джерел енергії / Є. Є. Шкурідін // Молодий вчений: наук. журн. – Херсон, 2014. – № 4 (07). – С. 42-44.

Энциклопедический словарь. В 86 т. Репр. воспр. изд. «Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона». – СПб. : ПОЛРАДИС, 1993. – Т. 2. – 964 с.
Copyright (c) 2019 О. Л. АГАПОВА