ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСЛОКАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ФРУКТОВОЇ СИРОВИНИ У ПРОДУКЦІЮ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ (НА ПРИКЛАДІ ЯБЛУК)

К. Б. УТКІНА, І. В. БОДАК

Анотація


Виявлено особливості транслокації важких металів (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd) як домінуючих полютантів техногенного походження із фруктової сировини (яблук) до продуктів її переробки – фруктових соків та компотів. Територія дослідження охоплює урбогеосистеми в межах Полтавської, Харківської та Донецької областей. Досліджено яблука сортів Джонатан, Білий налив, Мельба, Шафран літній та Старкінг. Встановлено, що вміст Zn та Cu у яблуках та продуктах їх переробки знаходиться у межах ГДК, Cd у яблуках у 2-12,6 разів перевищують ГДК, у соках-фреш – у 2,3‒7 разів,  у яблучному соку після термічної обробки – у 1,3-5,3 рази, а в компоті – у 2 рази. Згідно зі сумарним показником забруднення, найбільш забрудненою важкими металами є фруктова сировина, далі слідує сік-фреш, а потім – сік після термічної оброки та компот. Термічна обробка позитивно впливає на зменшення концентрацій важких металів у соку порівняно з вихідною фруктовою сировиною.


Ключові слова


фруктова сировина; яблука; соки; термічна обробка; важкі метали; транслокація; екологічна безпека;

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаевая Е. В. Эколого-токсикологическая оценка сельскохозяйственной продукции юга Тюменской области : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : спец. 03.02.08 – экология / Е. В. Гаевая; [Тюм. гос. с.-х. акад.]. – Тюмень,2012. – 16 с. : ил., табл.

Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: геохімічний аспект: навч. посібник / В. М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 2002. – 272 с.

Куцак Р. С. Проблема контролю якості і безпеки свіжих овочів і фруктів в умовах продовольчих ринків м. Дніпропетровськ [Електронний ресурс] / Р. С. Куцак, Л. В. Кунаєва // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Т. 2, № 1. – 2014. – Режим доступу : http://biosafety-center.com/naukovi_vydanny/pdf/2_21.pdf.

Мотылева С. М. Полиэлементный состав плодов некоторых сортов яблони селекции ГНУ ВНИИСПК / С. М. Мотылева // Аграрный вестник Урала. – Екатеринбург : ИРА УТК. – 2010. – № 9−10 (75−76). – С. 31–33.

Некос А. Н. Еколого-геохімічні аспекти формування забруднення рослинної продукції в різних ландшафтних умовах // А. Н. Некос, І. В. Бодак // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь, 2014. – Т. 10. – Вып. 2. – P. 354−360.

Некос А. Н. Проблеми дослідження якості рослинної продукції – теорія і практика трофогеографії / А. Н. Некос // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. − Сер. Екологія. – Харків : Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – № 801 – С. 7−14.

Некос А. Н. Регіональна зумовленість трофогеографічних закономірностей рослинної продукції широкого вжитку (закономірності екологічної якості рослинних продуктів) / А. Н. Некос // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 849. – С. 16−27.

Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах: СанПиН 42-123-4089-86. – [Действует с 1986-03-31]. – К.: Главный государственный санитарный врач СССР, 1986. – 180 с.

Стимулирование потребления фруктов и овощей во всем мире [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – Режим доступа : http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/ru

Bednarek W. Contents of Heavy Metals as a Criterion for Apple Quality Assessment and Soil Properties / W. Bednarek, P. Tkaczyk, S. Dresler // Polish Journal of Soil Science. – 2007. – Vol. XL/I. − P. 47−56.

Campeanu G. Chemical Composition of the Fruits of Several. Apple Cultivars Growth as Biological Crop / G. Campeanu, G. Neata, G. Dar-janschi. – Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2). – 2009. – P. 161−164.

The Multielement Analysis of the Apple Peel Using ICP-OES Method / B. T. Stojanovic, S. S. Mitiж, M. N. Mitiж et al. // Advanced Tech-nologies. – 2014. – No. 3(2). – P. 96−104

Wang Q. Heavy Metals in Apple Orchard Soils and Fruits and Their Health Risks in Liaodong Peninsula, Northeast China [Electronic recourse] / Q. Wang, J. Liu, Sh. Cheng // Environmental Monitoring and Assessment. – January, 2015. – 187:4178. – Way of access : http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-014-4178-7#page-2
Copyright (c) 2020 К. Б. УТКІНА, І. В. БОДАК