Елементарні процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова

Г. В. Тітенко, Ю. О. Масто, А. Г. Гарбуз, Н. І. Ноженко

Анотація


Мета. Дослідження елементарні процеси ґрунтоутворення (ЕПГ) заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова. Методи. Комплекс польових, хіміко-аналітичних методів та методів обробки отриманих даних (в т.ч. методів інтерполяції, кластеризації й т.ін.) Результати. За допомогою методу експертного оцінювання здійснено оцінку інтенсивності елементарних процесів ґрунтоутворення на території дослідження. Надано кислотно-основну характеристику генетичних горизонтів грунтів заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова. Здійснено припущення про наявність природного високоємного сорбційного і хемосорбційного латерального кислотно-лужного геохімічного бар’єру на території дослідження. Висновки. Найбільш поширеними та вираженими елементарними процесами ґрунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харків є гумусо-ілювіальний та глинисто-ілювіальний процеси, що належать до ілювіально-акумулятивних процесів. Загалом переважають процеси акумуляції речовини та енергії, що дозволяє говорити про наявність природного геохімічного бар’єру на території дослідження, що зумовлено особливостями рельєфу та складом ґрунтоутворюючих порід.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М.: Издательство Моск. ун-та, 1970. – 487 с.

Годельман Я. М. Неоднородность почвенного покрова и использование земель / Яков Моисеевич Годельман. – М.: Наука, 1981. – 200 с.

Денисик Г. І. Сучасні ландшафти заплави Південного Бугу та їх раціональне викори-стання / Г. І. Денисик. // Наукові записки [Він-ницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. – 2014.

Добровольский Г. В. Роль почв в биосфере. Почвы и биоразнообразие / Г. В. Добровольский, С. Я. Трофимов. – Москва-Тула: Издательство Моск. ун-та, 2004. – 228 с. – (Выпуск 4).

Касимова Н. С. Геохимические барьеры в зоне гипергенеза / Н. С. Касимова, А. Е. Воробьева. – М.: изд-во Моск. ун-та, 2002. – 395 с.

Лапигін Д. Ю. Управлінські рішення [Електронний ресурс] / Д. Ю. Лапигін // Ексмо. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://rua.pp.ua/upravlencheskie-resheniya-lapigiin.html.

Назаренко І. І. Грунтознавство. Підручник / І. І. Назаренко, С. М. Польшина, В. А. Нікорич. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 400 с.

Перельман А. И. Геохимия ландшафта. Учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – М.: Издательство Моск. ун-та, 1999. – 610 с.

Почвоведение. Учеб. для ун-тов. в 2 ч. / [В. А. Ковда, Б. Г. Розанов, Г. Д. Белицина та ін.] // Ч. 1. Почва и почвообразование / [В. А. Ковда, Б. Г. Розанов, Г. Д. Белицина та ін.]. – М.: Высш. шк., 1988. – С. 400.
Copyright (c) 2019 Г. В. Тітенко, Ю. О. Масто, А. Г. Гарбуз, Н. І. Ноженко