ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТОРІВ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Тетяна Вікторівна Клименко

Анотація


У статті визначено роль фінансового потенціалу зовнішніх інвесторів у фінансовому забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Досліджено динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку Чернігівської області, виділено основні перешкоди інвестиційній активності та запропоновано заходи, що сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості регіону.Ключові слова


фінансовий потенціал зовнішніх інвесторів; прямі іноземні інвестиції; інвестиційна привабливість регіону

Повний текст:

PDF

Посилання


Биткина И. В. Повышение инвестиционной привлекательности региона как условие его социально-экономического развития (на примере Московской области) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 ,,Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)” / И. В. Биткина. – М., 2012. – 26 с.

Інвестиції зовнішньої діяльності : [статистичний збірник] / Державна служба статистики України. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 70 с.

Навроцька Н. А. Дуалізм впливу прямих іноземних інвестицій на приймаючі країни / Н. А. Навроцька // Бізнес-Інформ. – 2012. – №1. – С.67-71.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. №1560-ХІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р. №93/96-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80.

Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів 2013 [Електронний ресурс] / Київський міжнародний інститут соціології; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/reyting_investiciynoyi_privablivosti_regioniv_.pdf.

Собкевич О. Щодо державної політики підтримки розвитку аграрних кластерів в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] / О. Собкевич, В. Русан, А. Юрченко. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2012. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/760/