РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

Володимир Федорович Савченко, Сергій Олександрович Стойка

Анотація


У статті досліджено різноманітні підходи до створення та функціонування органів регулювання розвитку індустрії туризму, розглянуто проблеми та основні напрями розвитку туристичної галузі та обґрунтовано авторський підхід щодо формування стратегії розвитку туристичної галузі України.

 


Ключові слова


туризм; туристична індустрія; управління; регулювання; модель розвитку; стратегія розвитку; сектор економіки; розширене відтворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Стешенко О.Д. Економічна стратегія розвитку туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс] / О.Д. Стешенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_ econ/2010_94/staty_94/ 414-417.pdf.

Непорожній Ю.О. Напрями розвитку туристичної галузі на регіональному та місцевому рівнях [Електронний ресурс] / Ю.О. Непорожній, Р.В. Корнєєва. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/ 2008_11/neporozh.pdf.

Бондаренко О.О. Державне регулювання туризму на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О.О. Бондаренко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Ptdu/2011_2/files/PD211_25.pdf.

Федорченко В.К. Історія туризму в Україні: навч. посіб. / В.К. Федорченко, Т.А. Дворова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

Бартошук О.В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / О.В. Бартошук. –Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Dtr_ep/2011_2/files/EC211_12.pdf.

Герасименко В.Г. Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері). – 2008. – № 12. – С. 19–24.

Гуслякова О.Ю. Інституціональні засади державного регулювання туризму в Україні [Електронний ресурс] / О.Ю. Гуслякова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/du/2010_1/files/DU110_03.pdf.

Кабушкин Н. Менеджмент туризма / Н. Кабушкин. – М.: Новое издание, 2002. – 303 с.

Биркович В.І. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні / В.І. Биркович // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4(5) – С. 24-30.

Семенов В.Ф. Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму [Електронний ресурс] / В.Ф. Семенов // Економіка і управління. – 2010. – № 1. – С. 40-44. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekupr/2010_1/b2.pd