МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Микола Володимирович Литовченко

Анотація


У статті досліджуються питання удосконалення методичних підходів до оцінки економічної безпеки країни в контексті корпоративної консолідації. Обґрунтовані напрями удосконалення методики оцінки економічної безпеки країни. Вони полягають у диференціації оцінки поточного та перспективного стану економічної безпеки. Запропоновано математичний апарат врахування критичності значень індикаторів при визначенні інтегрального індексу економічної безпеки, що забезпечує більш чітке реагування на його значення при досягненні індикаторами небезпечного рівня.

Ключові слова


економічна безпека; злиття; індикатори; інтегральний індекс; національна економіка; поглинання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона-Сливинская Л.Г. Проблемы выбора индикаторов экономической безопасности государства и определение их пороговых значений [Електронний ресурс] / Л.Г. Ворона-Сливинская, М.В. Лобанов // Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. – 2009. - №4. – С. 43–47. – Режим доступу: http://vestnik.igps.ru/wp-content/uploads/ v419.pdf.

Игнатьева А.В. Курс высшей математики / А.В. Игнатьева, Т.Н. Краснощекова, В.Ф. Смирнов. – М.: Высшая школа, 1968. – 692 с.

Илларионов А.И. Критерии экономической безопасности / А.И. Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. –№ 10. – С. 35-58.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Додаток до наказу „Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України” від 02.03.2007 р. №60 [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ doc/?uid= 1022.4251.0.

Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие / А.С. Клюев, А.Т. Лебедев, С.А. Клюев, А.Г. Товарнов; Под ред. А.С. Клюева. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: енергоатомиздат, 1989. – 386 с.

Огліх В.В. Побудова оптимального плану діяльності підприємства з урахуванням всіх альтернативних способів отримання прибутку / В.В. Огліх, С.П. Шинкаренко // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 83. – С. 31-36.

Показатели социально-экономической и экологической безопасности Республики Беларусь [Електронний ресурс] / Министерство экономики Республики Беларусь. - Режим доступу: http://economy.gov.by/dadvfiles/001251_678052_Prilogenie 2.doc.

Об утверждении концепции национальной безопасности Республіки Беларусь: Указ от 09.11.2010 г. № 575 [Електронний ресурс] / Президент Республики Беларусь. - Режим доступу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31000575&p2={NRPA}.

Чечель О. М. Економічна безпека в контексті державної економічної політики України [Електронний ресурс] / О. М. Чечель. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Apdu/2010_1/doc/3/10.pdf.

Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения / Р. Штойер. – М.: Радио и связь, 1992. – 504 с.