КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Валентина Вікторівна Виговська, Торб'як Михайло Петрович

Анотація


Стаття присвячена проблемам функціонування страхового ринку України та розробці концептуальних підходів до його розвитку в умовах структурної трансформації економіки.

 


Ключові слова


страховий ринок України; страхові компанії концептуальні підходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. - К.: Знання, 2005. – 352 с.

Внукова Н.М. Страхування: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / Н.М. Внукова, В.І. Успаленко, Л.В. Временко.– Х.: Бурун Книга, 2004. – 376 с.

Говорушко Т.А. Страхові послуги: навч. посіб. / Т.А. Говорушко. – [2-ге вид., перер. та доп.]. - К.: ЦУЛ, 2008. – 343 c.

Залєтов О.М. Страхування: навч. посіб. / О.М. Залєтов. - К.: Між. Агенція "BeeZone", 2003. – 304 c.

Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/strah-rynok.htm

Клапків Л. Ризикове середовище діяльності страхової компанії / Л. Клапків // Вісник КНТЕУ. - 2009. - №4. - С. 83-92.

Козьменко О.В. Перспективи розвитку страхового ринку України після світової фінансової кризи / О.В. Козьменко, Г.В. Кравчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. – 2011. - №31. - С. 142-150.

Лісовал В.П. Проблеми становлення страхового ринку України [Електронний ресурс] / В.П. Лісовал. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_26/Lisoval.pdf.

Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/

Осадець С. Напрями модернізації страхової справи / С. Осадець // Страхова справа. - 2012. - №2. - С. 13-17.

Плиса В.Й. Страхування: навч. посіб. / В.Й. Плиса. – [2-ге вид.]. – К.: Каравела, 2008. – 392 с.

Ткаченко Н.В. Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект / Н.В. Ткаченко // Фінанси України. - 2010. - №7. - С.84-92

Шірінян Л. Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України. - 2011. – №7. – С.37-48.

Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія / В.М. Фурман. – К.: КНЕУ, 2005. – 296 с.

Шумелда Я. Страхування: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Я. Шумелда. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – Тернопіль: Джура, 2006. – 296 c.