ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Світлана Олександрівна Полковниченко, Юлія Василівна Гребенюк, В. М. Яцун

Анотація


У статті досліджуються сучасні тенденції та проблеми інвестиційного забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. Визначено сутність поняття «інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності», з’ясовано особливості природоохоронних інвестицій. Проаналізовано сучасний стан інвестування природоохоронної діяльності в Україні. Систематизовано основні причини недостатнього інвестиційного забезпечення природоохоронної діяльності. Розглянуто регіональні особливості залучення інвестицій у сферу природоохоронної діяльності. Визначено шляхи активізації інвестування природоохоронної діяльності України. 


Ключові слова


природоохоронна діяльність; природоохоронні інвестиції; капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища; поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища; джерела фінансування природоохоронних заходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Н.Н. Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности / Н.Н. Андреева, С.К. Харичков. – Одесса: Институт проблемы рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2000. – 196 с.

Арестов С.В. Основи формування ефективності екосистемного трансферу при екологічному інвестуванні [Електронний ресурс] / С.В. Арестов. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/en_RE/2010_7_2/2.pdf

Вишницька О.І. Екологічні інвестиції: сутність, класифікація, принципи та напрями реалізації / О.І. Вишницька //Вісник Сумського державного університету. Серія “Економіка”. – 2009. – №2. – С. 51-58.

Власов М.В. Инвестиции в рациональное природопользование (на примере разработки и реализации целевых комплексных экологических программ): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования)» / М.В. Власов. - Екатеринбург, 2004. –32 с.

Глотова И.И. Финансово-кредитный механизм рационализации природопользования [Электронный ресурс] / И.И. Глотова, Е.П. Томилина, Ю.Е. Клишина. – Режим доступу: http://www.uecs.ru/uecs-37-372012/item/970-2012-01-24-05-56-12?pop=1&tmpl=component&print=1

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Довкілля України. Статистичний збірник. 2009. – К., 2010. – 201 с.

Довкілля України. Статистичний збірник. 2010. – К., 2011. – 205 с.

Довкілля України. Статистичний збірник. 2011. – К., 2012. – 185 с.

Жавнерчик О.В. Інвестиційні проблеми трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку [Електронний ресурс] / О.В. Жавнерчик. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodeu/2010_10/5%20Zhavnerchik.pdf

Кашенко О.Л. Фінансові аспекти екологічних платежів / О.Л. Кашенко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 36-38.

Кімліченко О.І. Теоретико-методологічні засади інвестицій в раціональне природокористування [Електронний ресурс] / О.І. Кімліченко. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/ec_kimlich.php

Кліменко О.В. Еколого-економічне обґрунтування інвестиційної діяльності промислового підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.00.06 / О.В. Кліменко. – Суми, Сумський державний університет, 2011. – 240 с.

Крамаренко К.М. Теоретичні аспекти екологізації інвестиційної діяльності / К.М. Крамаренко // Інноваційна економіка. – 2012. – №6. – С. 161-163.

Охорона довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Охорона_довкілля

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560 ХII (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Рассадникова С.І. Сучасні тренди і проблеми реформування інвестиційного забезпечення природокористування /С.І. Рассадникова // Економіст. – 2010. – №8. – С. 38-41.

Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики України; [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Август Трейд, 2012. – 559 с.

Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України; [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Август Трейд, 2008. – 572 с.

Федчак О.М. Інвестиційна складова організаційно-фінансового механізму раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] / О.М. Федчак. – Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekonpr/2008/Fadchak.pdf