ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВИДАТКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Василь Володимирович Дуран, Тетяна Петрівна Яхно

Анотація


У статті розглянуто особливості формування споживчих видатків. Обґрунтовано поняття домогосподарств та чинники формування його споживчих видатків. Визначено статті, які на сьогоднішній день формують споживчі видатки домогосподарств, проаналізовано споживання продуктів харчування в домогосподарствах України. Проведений економіко-статистичний аналіз споживчих видатків України, визначенні напрями удосконалення та перспективи збільшення споживчих видатків.


Ключові слова


споживчий ринок; домогосподарства; споживчі доходи, витрати; статистичне спостереження; споживчі потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К.: Знання, 2009. – 723 с.

Ватаманюк М. М. Споживання домогосподарств в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / М. М. Ватаманюк; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – 20 с.

Коцюрубенко Г. М. Аналіз доходів та витрат вітчизняних домогосподарств у сучасних умовах розвитку економіки України / Г. М. Коцюрубенко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. - №19. - С. 262-268.

Корецький В. Л. До проблеми безпеки харчування та моніторингу якості життя населення України / В. Л. Корецький, Н. М. Орлова // Проблеми харчування. – 2006. – №1. – С. 42-44.

Клисакова А. В. Особливості споживчої поведінки та ролі домогосподарств в економіці України / А. В. Клисакова // Управління розвитком. – 2010. – №21(97). – С. 98-100.

Завербна Н.В. Напрями удосконалення політики доходів і витрат населення в умовах інтеграції України у світове господарство / Н.В. Завербна, А.С. Завербний // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становления і проблеми розвитку. – 2007. - №605. - С. 207-212.

Гладун О.М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика: [монографія] / О.М. Гладун. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. - 348 с.

Іващенко М.В. Інституціональний аналіз видів фінансової поведінки українських домогосподарств / М.В. Іващенко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2011. - № 1 (10). - С.17-21.

Кізима Т.О. Домогосподарство як первинна економічна одиниця: генезис, еволюція та розвиток в умовах ринку / Т.O. Кізима // Економічний вісник ун-ту: зб. наук. праць учених та аспірантів. - 2008. - Вип.5. - С. 344-348.

Статистичний щорічник України за 2011 рік [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua