АДАПТАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Дмитро Миколайович Стеченко, Ігор Володимирович Безуглий

Анотація


Розкрита мета, виявлені особливості, визначено основні методи інноваційного, системного, програмно-цільового, диверсифікаційного, кластерного, енергетичного, проектного, процесного та інституційного підходів у туристичній сфері. Подано напрями наукових досліджень, які сприятимуть активізації розвитку туристичної сфери.

 


Ключові слова


науковий підхід; методи наукового дослідження; туристична сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко А.Н. Опыт инновационного сотрудничества стран ЕС и СНГ [Електронний ресурс] / [А.Н. Бойко, Г.А. Власкин, Е.Б. Ленчук и др.]. – Режим доступу: http://iee.org.ua/files/alushta/31-boyko-opyt_innov_sotrudn.pdf

Воронкова В.Г. Розвиток туризму як соціального і культурного явища в умовах глобалізації та крос-культурної комунікації / В.Г. Воронкова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – 2010. - Випуск 8. – С. 23-35.

Гонта О. І. Інноваційний підхід до організації малого підприємництва на основі мережевих структур / О. І. Гонта //Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки. Серія 1, Економіка: Збірник наукових праць. – 2012. -№ 4(16). – С. 101-108.

Гонта О.І. Синергетичний підхід до формування політики транс націоналізації економіки регіонів / О.І. Гонта // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки. Серія 1, Економіка: Збірник наукових праць. – 2009. - № 2 (3). – С. 77-90.

Дутчак С.В. Обґрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат Середнього Подністров’я) / С.В. Дутчак // Історія Української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 10(2). – С. 57-63.

Євдокименко В.К. Рекреація і туризм: управління ендогенно орієнтованим розвитком в умовах глобальних взаємозв’язків / В.К. Євдокименко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Випуск IV (44). –С. 228-237.

Захарова С.Г. Державно-приватне партнерство як форма розвитку туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс] / С.Г. Захарова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Dtr_du/2011_4/files/DU411_04.pdf

Зінов’єв Ф. В. Інноваційний підхід до розвитку туристичної галузі України / Ф. В. Зінов’єв, О. В. Бартошук // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. - № 4 (30). - С. 161-164.

Конопліцкий В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцкий, Г.І. Філіна. – К.: КНГ, 2007. – 580 с.

Мироненко Н.С. Гуманитарные аспекты исследования рекреационных систем / Н.С. Мироненко, Э.М. Эльдаров // Вестник Московского ун-та. Сер. 5. География. - 1998. - № 1. – С. 22-26.

Новиков В.С. Инновации в туризме: Учебное пособие / В.С. Новиков. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 208 с.

Сайт Premiere-Hotels International [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.premier-hotels.com.ua/

Сайт Reikartz Hotels & Resorts [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reikartz.com

Стеблякова Л.Г. Подходы к исследованию возможностей создания региональных кластеров и их влияние на экономическую структуру / Л.П. Стеблякова // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – №17 (56). – С. 13-18.