АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Антоніна Анатоліївна Дьякон

Анотація


У статті проаналізовано основні етапи управління конкурентоспроможністю національної системи вищої освіти. Окрему увагу автором приділено визначенню ключових аспектів і ресурсного забезпечення досягнення вищими навчальними закладами конкурентних переваг.

Ключові слова


національна система вищої освіти; конкурентоспроможність; конкурентна перевага; конкурентне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика: Монографія / А. С. Аблов, О. С. Довгий, Л. П. Гальперіна та ін.; за заг. ред. В. Є. Новицького. – К. : НАУ, 2005. – 200 с.

Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – К. : Професіонал, 2006. – 448 с.

Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : ЦУЛ, 2006. – 384 с.

Императивы интернационализации / [отв. ред. М. В. Ларионова, О. В. Перфильева]. – М. : Логос, 2013. – 420 с.

Каленюк І. С. Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія / І. С. Каленюк, О. І. Гонта, М. П. Вербовий, Н. І. Холявко; за заг. ред. д.е.н., проф. І. С. Каленюк. – Чернігів: Деснянська правда, 2011. – 165 с.

Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343 с.

Омеляненко Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Омеляненко Т. В., Барабась Д. О., Вакуленко А. В. – [вид. 2-ге, без змін]. – К. : КНЕУ, 2009. – 272 с.

Чернега О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій): навч. посіб. / О. Б. Чернега. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 261 с.