АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ МІСТА

Ольга Василівна Марченко, Ніна Едуардівна Аванесова

Анотація


У статті досліджено сутність категорії "місто" та "сучасне місто" й сформульовано на основі цього ключові ознаки міських поселень. На основі критичного аналізу літературних джерел та узагальнення визначено і згруповано основні індикатори стійкого розвитку міста за сферами життєдіяльності.

Ключові слова


місто; сучасне місто; індикатори стійкого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакалова Л. Структурно-функціональна типологія міст як ефективний інструмент управління розвитком міста / Л. Бакалова // Управління сучасним містом. – 2007. - №1-12 (25-28). – С. 182-192.

Биченко Л. А. Актуальні питання розвитку міських агломерацій / Л. А. Биченко // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. - №2 (40). – С. 1-7.

Бойко-Бойчук О. Категорія «місто»: сутність, визначення / О. Бойко-Бойчук // Управління сучасним містом. – 2005. – № 3-4/7-12 (19-20). – С. 47-59.

Васильєв О. В. Основи сучасного управління розвитком міст України / О. В. Васильєв, О. М. Віноградська // Менеджмент міського розвитку: монографія / за ред. О. В. Васильєва, Н. М. Богдан, К. А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 35-66.

Васильєва Н. В. Науково-методичні засади удосконалення механізму соціально-економічного розвитку монофункціональних міст України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н. В. Васильєва; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2008. – 20 с.

Вебер М. История хозяйства. Город / М. Вебер. - М. : КАНОН-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. - 576 с.

Вербець В. В. Соціологія : навч. посіб. / В. В.Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. - К. : Кондор, 2009. – 550 с.

Индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований / [Г. Ю. Ветров, Д. В. Визгалов, А. А. Шанин, Н. И. Шевырова]. – М.: Фонд "Институт экономики города", 2002. - 135 с.

Гопцій Д. О. Оцінка сталого розвитку міст / Д. О. Гопцій, М. Й. Коваленко // Теорія та практика державного управління. - 2011. – Вип. 2 (33). – С. 1-12.

Гречана С. І. Управління бюджетним чинником розвитку міста / С. І. Гречана // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 3, Т. 2. – С. 211-214.

Гуляк Р. Е. Соціально-економічна сутність та визначення поняття “місто” / Р. Е. Гуляк // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – 2008. – № 82. – С. 126-131.

Джабраілов Р. А. Територіальна громада міста та місто у сфері господарювання / Р. А. Джабраілов // Вісник ДНУ, Сер. В: Економіка і право. – 2008. – Вип. 2. – С. 386-394.

Современный российский город: теория, методология и практика исследования: монография / [Н. В. Дулина, Н. В. Кузнецова, С. О. Лебедева, В. В. Токарев]. - Волгоград, РПК "Политехник" 2004. –180 с.

Карлова О. А. Функціонування міста як складної соціально-економічної системи / О. А. Карлова, Р. Е. Гуляк // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – 2008. – № 80. – С. 3-11.

Островский Н. Критерии устойчивого развития [Електронний ресурс] / Н. Островский. – Режим доступу: http://nt.ru/tp/ns/kur.htm

Парк Р. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок / Р. Парк // Социологическое обозрение. – 2006. – Т. 5, №1. – С. 11-18.

Підгрушний Г. Методологічні проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку [Електронний ресурс] / Г. Підгрушний. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/dprmu/2012_22/B5_Pidgr.pdf

Плужник А. В. Класифікація міст України при забезпеченні економічної безпеки розвитку міст / А. В. Плужник // Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 13-14 вересня 2013р.). – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2013. – С. 15-18.

Попова Ю. М. Економічні аспекти визначення дефініції „місто” [Електронний ресурс] / Ю. М. Попова. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=55&p=1

Сіройч З. С. Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / З. С. Сіройч; Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. – К., 2009. – 32 с.

Скриган А. Ю. Опыт формирования системы индикаторов устойчивого развития города / А. Ю. Скриган // Покровский региональный журнал. – 2010. - №9. – С. 100-109.

Социологический справочник / под ред. В. И. Воловича. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 382 с.

Стеценко Т. О. Управління регіональною економікою: навч. посіб. / Т. О. Стеценко, О. П. Тищенко. - К. : КНЕУ, 2009. – 472 с.

Торкатюк В. І. Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст / В. І. Торкатюк, О. Л. Сидоренко, М. П. Пан, А. Л. Шутенко, Д. В. Бутнік, С. В. Мозговий // Комунальне господарство міст. – 2008. - №85. – С. 3-14.

Шевченко О. Ю. Формирование системы индикаторов устойчивого развития муниципальных территорий [Електронний ресурс] / О. Ю. Шевченко. – Режим доступу: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1172

Шпильова В. О. Аналіз соціально-економічного розвитку регіону / В. О. Шпильова // Вісник ЖДТУ. – 2010. - №3 (53). – С. 209-213.