ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ТА ПРИНЦИПАМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ

Ігор Володимирович Безуглий

Анотація


Розкрито закономірності формування рекреаційно-туристичних систем. Прийнято, що закономірностями формування рекреаційно-туристичних систем є економічні закони, що відображують найбільш істотні та об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки між їх компонентами. Серед таких закономірностей: диференціація рекреаційно-туристичних потреб населення, диференціація рекреаційно-туристичної діяльності, концентрація потоків відпочивальників, використання об’єктів природно-рекреаційного потенціалу пропорційно до транспортної доступності, взаємозв’язку із системою розселення, комплексного використання природно-рекреаційного потенціалу території. Доведено, що знання і практичне використання закономірностей дозволяє раціонально використовувати природно-рекреаційний потенціал регіону, оптимізувати рекреаційно-туристичну діяльність на національному та регіональному рівнях. Запропоновано під принципами формування рекреаційно-туристичних систем розуміти основні науково обґрунтовані правила, керуючись якими, центральні та регіональні органи влади впливатимуть на процеси використання природного середовища в цілях оздоровлення населення, регулювати потоки відпочивальників та розробляти стратегії інноваційного розвитку сфери відпочинку. Такими принципами є: підвищення ефективності використання природно-рекреаційного потенціалу, різноманітності форм природокористування, диверсифікованого розвитку рекреаційно-туристичних послуг, формування рекреаційно-туристичних центрів, необхідності інфраструктурного забезпечення функціонування рекреаційно-туристичних систем. Проведена ідентифікація взаємозв’язку між закономірностями та принципами формування рекреаційно-туристичних систем в якості важливого підґрунтя їх еколого-економічної діагностики, впровадження інноваційних форм розвитку рекреаційно-туристичної діяльності та розробки стратегії еколого-економічного розвитку сфери відпочинку. Обґрунтовано, що на сукупності викладених принципів формування рекреаційно-туристичних систем має базуватися комплексне регулювання процесів використання природно-рекреаційного потенціалу території та прогнозно-програмне обґрунтування напрямів розвитку. Процес формування рекреаційно-туристичних утворень має пов’язуватися з розвитком інших територіальних систем, зокрема систем розселення та транспортної мережі.

Ключові слова


закономірності; принципи; рекреаційно-туристичні системи; диференціація; диверсифікація розвитку послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем. Монография / Ю. А. Веденин. – М. : Наука, 1982. – 190 с.

Кравченко Н. О. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення: дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Кравченко Наталія Олександрівна. - К., 2006. - 213 с.

Особенности и факторы размещения отраслей народного хозяйства СССР / отв. ред. Я. Г. Фейгин. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 240 с.

Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юркевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2007. – 358 с.

Стаускас В. П. Градостроительная организация районов и центров отдыха. Монография / В. П. Стаускас. – Л. : Стройиздат, 1977. – 164 с.

Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: підручник / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2006. – 396 с.

Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – К. : Вища школа, 2000. – 223 с.

Теоретические основы рекреационной географии. Монография / [под. ред. Преображенского В. С.]. - М. : Наука, 1975. – 222 C.

Фейгин Г. Ф. Закономерности глобализации и развитие национальных экономик: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. экон. наук.: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Г. Ф. Фейгин. - СПб, 2009. – 37 с.