МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Володимир Вікторович Казимир, Ігор Михайлович Олійченко, Юрій Дмитрович Юрченко, Віктор Павлович Шемет

Анотація


Визначено методи стратегічного управління, які рекомендується використовувати в діяльності органів державної влади. Наведено моделі реалізації цих методів у стандарті IDEF3. Описано алгоритм використання даних методів залежно від рівня нестабільності зовнішнього оточення.

Ключові слова


стратегічне управління; рівень нестабільності; моделі реалізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; сокр. пер. с англ. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – М. : Гардарики, 2002. – 296 с.

Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент / Г. І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2006. – 366 с.

Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент / О. М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2006. – 312 с.

Маркова В. Д. Стратегический менеджмент / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. : Инфра-М, 1999. – 288 с.

Осовська Г. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика / Г. В. Осовська, О. Л. Фіщук, І. В. Жалінська. – К. : Кондор, 2003. – 196 с.

Стратегический менеджмент / [Демидова Л. Г., Буренина Г. А., Климов С. М. и др.]; под ред. А. Н. Петрова. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.

Державне управління / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2004. – 342 с.

Брайсон Д. М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Д. М. Брайсон; пер. з англ. – Л. : Літопис, 2004. – 352 с.

Рэйни Х. Д. Анализ и управление в государственных организациях / Х. Д. Рэйни; пер. с англ. – М. : ИНФРАМ, 2002. – 402 с.

Малиновський В. Я. Державне управління / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2003. – 575 с.

Маклаков С. В. BPwіn и Erwіn: CASE-средства разработки информационных систем / С. В. Маклаков. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. - 314 с.

Казимир В. В. Моделювання інформаційних процесів в системі управління облдержадміністрацій / В. В. Казимир, І. М. Олійченко, О. В. Савостенко, В. П. Шемет // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2001. – №13. – С. 145-150.

Казимир В. В. Імітаційна модель системи управління регіонального рівня / В. В. Казимир, В. П. Шемет // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2002. – №15. – С. 149-160.

Гавриленко Н. І. Оцінка рівня нестабільності при виборі системи планування на транспортному підприємстві / Н. І. Гавриленко, В. І. Коробко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 1998. – № 5. – С. 115-119.

Коломієць О. В. Формування системи стратегічного управління регіоном в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О. В. Коломієць. – Донецьк,

– 19 с.