ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Костянтин Євгенович Лавров

Анотація


У статті на основі сприйняття фінансової політики як системи управління, зі своїм, специфічним об’єктом, наводиться трактування ролі та елементного складу організаційно-правового забезпечення її реалізації. Через призму діючого законодавства виявлено особливості функціональної та ієрархічної структур організаційно-правового забезпечення реалізації фінансової політики в Україні.

Ключові слова


державні органи реалізації фінансової політики; ієрархія державних органів; організаційно-правове забезпечення; фінансова політика; функції державних органів

Повний текст:

PDF

Посилання


Міненко В. Л. Перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні / В. Л. Міненко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – №2. – С. 190-194.

Черновська М. М. Організаційно-правові засади формування доходів органів місцевого самоврядування / М. М. Черновська // Сталий розвиток економіки. – 2010. – №2. – С. 133-136.

Костюк А. В. Організаційно-правове забезпечення основних напрямків державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / А. В. Костюк // Форум права. – 2012. – №2. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-2/12kavdfk.pdf

Шкуратов О. І. Організаційно-правовий механізм забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного виробництва / О. І. Шкуратов // Агроекологічний журнал. – 2012. – №1. – С. 10-14.

Журавський О. А. Організаційно-правове забезпечення адміністративного судочинства України за умов судово-правової реформи / О. А. Журавський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Серія: Право та державне управління. – 2011. – №4. – С. 67-71.

Островерхова Г. В. Сутність та структура організаційного забезпечення інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / Г. В. Островерхова // Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29738/1/45.pdf

Лазеба Є. С. Основні функції управління підприємством та їх взаємозв’язок / Є. С. Лазеба // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2012. – №1, Т. 3. – С. 81-85.

Конституція України: Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/

Бюджетний кодекс України: Закон України № 2456-VI від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва : Указ від 03.07.1998 р. № 727/98 [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/727/98.

Центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246398107&cat_id=245427152

Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку : Указ від 23.11.2011 р. № 1063/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011.

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Указ від 23.11.2011 р. № 1070/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011

Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ від 08.04.2011 р. № 446/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/446/2011

Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про Державну податкову службу в Україні» : Закон України від 24.12.1994 р. № 3813-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3813-12

Про внесення змін до Закону України «Про Державну податкову службу в Україні» : Закон України від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/83/98-вр/page2

Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет від 19.02.1993 р. № 15-93 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93

Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України : Указ від 06.04.2011 р. № 400/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400/2011

Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України : Указ від 13.04.2011 р. № 464/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/464/2011

Про Положення про Державну екологічну інспекцію України : Указ від 13.04.2011 р. № 454/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/454/2011

Про внесення змін до Положення про Державний гемологічний центр України : Наказ від 19.07.2004 р. № 465 [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. - Режим доступу: http://www.gems.org.ua/alldoc/pol_2012.doc