СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ

Володимир Федорович Савченко, Дмитро Володимирович Шатирко

Анотація


У статті проведено дослідження сутності поняття "венчурний капітал" та його складових. Проаналізовано його переваги та особливості. Визначені функції і роль венчурного капіталу у розвитку ринкової економіки та формуванні інноваційної складової технологічного укладу.

Ключові слова


капітал; інтелектуальний капітал; венчур; інновації; венчурний капітал; ризики; венчурне інвестування; інноваційна діяльність; інноваційна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Політична економія: підручник / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, М.М. Руженський, О.Ф. Іткін;за наук.ред. д.е.н. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 487 с.

Головінов О.М. Базові функції венчурного капіталу в контексті розвитку інноваційної економіки / О.М. Головінов // Торгівля і ринок України. – 2011. – Вип. 31, Т. 1. – С. 90-97.

Гарнер Д.Привлечение капитала / Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р.; пер. с англ. – М.: Джон Уайлиэнд Санз, 1995. - 464 с.

Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/.

Офіційний сайт Європейської асоціації венчурного інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://evca.eu.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / [за ред. Р. Дяківа]. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 с.

Федоров Б.Т. Новыйангло-русский банковский и экономический словарь /Б.Т.Федоров. –СПб. : Лимбус Пресc, 2000. – 848 с.

Офіційний сайт електронної бібліотеки Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Венчурний_капітал.

Опанасюк В.В. Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук :спец. 08.01.01«Економічна теорія» //В.В. Опанасюк. – К., 2005. – 21 с.

Савченко В.Ф. Проблеми венчурного інвестування в Україні / В.Ф. Савченко, Д.В. Шатирко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – №2(18). – С. 7-13.

Костюченко В.М. Концептуальні засади розвитку венчурного бізнесу в контексті забезпечення економічного суверенітету України / В.М. Костюченко // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 3(61). – С. 316-320.

Кутрань К.В. Організаційний механізм венчурного фінансування / К.В. Кутрань // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. –2011. - Вип.31. – С. 69-78.