ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Дмитро Миколайович Стеченко, Ігор Володимирович Безуглий

Анотація


Становлення ефективної національної економіки України вимагає реалізації політики інноваційного розвитку галузей, корпоративних утворень та територій. Складовою частиною політики інноваційного розвитку є кластерізація рекреаційно-туристичної сфери. Узагальнення фахової літератури свідчить про розробки концепцій створення екологічних та транскордонних кластерів, впровадження  інноваційно-інвестиційних механізмів їхнього функціонування. Інноваціями можна вважати розроблені або удосконаленні технології надання послуг, їхні нові види, супутні товари, організаційно-технічні рішення щодо впровадження форм рекреаційно-туристичної діяльності, методів контролю якості, що істотно поліпшують структуру виробництва та збільшують споживання. У статті обґрунтовано типологію інновацій в рекреаційно-туристичній сфері, наведено приклади інновацій та реалізації кластерних ініціатив. Сформульовані принципи реалізації інноваційного підходу в процесі рекреаційно-туристичного кластероутворення. Запропоновані показники оцінки ефективності функціонування транскордонних кластерів, які мають відображувати динаміку рекреаційно-туристичних потоків, кількість підприємств кластеру, розгалуженість внутрішніх зв’язків, рівень розвитку інноваційної інфраструктури, участь у міжнародному поділі праці, бюджетні відрахування. Інтенсифікацію розвитку транскордонних кластерів можуть забезпечити Агенції з національного  розвитку, реалізуючи проекти дослідження прикордонних ринків, створення брендів на послуги відпочинку, проектування комплексних послуг відпочинку, забезпечуючи участь у виставках.

Ключові слова


інновації в рекреаційно-туристичній сфері; рекреаційно-туристичні транскордонні кластери

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва Н. М. Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва/ Н. М. Андрєєва, О. В. Поляничко// Економічний форум. – 2013. - №3. – С. 82-87.

Андрющенко К. Ю. Природоохоронна кластерізація туристично-рекреаційного комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього сере-довища» / К. Ю. Андрющенко; Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2009. - 19 с.

Базилюк А. В. Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів/ А. В. Базилюк, І. О. Хоменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – Вип. 10. – С. 358-364.

Гоблик В. В. Формування транспортно-логістичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних регіонів України/ В. В. Гоблик, В. В. Папп// Економічний форум. – 2013. - №4. – С. 55-63.

Добрєва Н. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні/ Н. Добрєва// Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 34. – С. 246-253.

Жихор О. Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: [монографія] / О. Б. Жихор. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009. – 544 с.

Звіт Про науково-дослідну роботу«Розроблення методичних рекомендацій щодо виявлення транскордонних кластерів та кластер них ініціатив» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://glav.govuadocs.com.ua/download/docs-156718/1600-156718.doc

Ніколаєв Ю. О. Туристичні кластери в Україні/ Ю. О. Ніколаєв// Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4(47). – С. 336-341.

Новиков В. С. Инновации в туризме/ В. С. Новиков– М.: Академия, 2007. – 208 с.

Портер М. Е. Экономическое развитие регионов/ М. Е. Портер// Пространственная экономика. - 2007. - №1. - С. 107-112.

Рекорд С. И. Развитие промышленных инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия / С. И. Рекорд. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с.

Семенов В. Ф. Регіональний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону/ В. Ф. Семенов, В.М. Мозгальова, І. В. Давиденко// Регіональна економіка. – 2006. - №3. – С. 78-89.

Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія/ [Ткаченко Т. І. , Мельниченко С. В. , Бойко М. Г. та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с.

Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям(Руководство Осло). Совмеcтная публикация ОЭСР и Евростата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Хуснутдінов О. Кластери – спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів [Електронний ресурс] / О. Хуснутдінов. – Режим доступу: http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/klasteri-%E2%80%93-spilna-strategiya-rozvitku-dlya-transkordonnix-regioniv

Чернікова В. І. Особливості інновацій в туризмі/ В. І. Чернікова// Вісник ДІТБ. – 2012. - №16. – С. 89-94.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития/ Й. А. Шумпетер. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 401 с.