УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Олена Михайлівна Клименко, Ольга Володимирівна Полякова

Анотація


У статті розглядається питання оптимізації процесу управління витратами бюджетних установ шляхом впровадження управлінського обліку. Акцентується увага на дослідженні впливу витрат за окремими видами діяльності та способу їх включення до собівартості на вибір методу калькулювання, формування структури рахунків для обліку бюджетних видатків та визначення основних етапів організації управлінського обліку.

Ключові слова


управлінський облік; бюджетні установи; державні цільові програми; операційна діяльність; видатки бюджету; елементи витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П. Й. Управлінський облік: навч. посіб. / П. Й. Атамас. – [2-е вид.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 440 с.

Кондратюк І. О. Вплив програмно-цільового методу фінансування забезпечення бюджетних установ на побудову управлінського обліку/ І. О Кондратюк// Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 10.1. – С. 257– 264.

Кондратюк І. О. Окремі категорії управлінського обліку в бюджетному процесі/ І. О. Кондратюк// Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – №3. – С. 227–229.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку2000 / [пер. з англ.; за ред. С. Ф. Голова]. - К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі101 "Подання фінансової звітності" від28.12.2009 р. №1541 / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10.

Нападовська Л. В. Управлінський облік: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Нападовська. – К. : Книга, 2008. – 544 с.

Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія / Г. О. Партин. - К. : УСБ НБУ, 2008. – 219 с.

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на2007–2015 роки: Постанова від16.01.2007 р. №34 / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF.

Хорнгрен Ч. Г. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Г. Хорнгрен, Дж. Фостер; [пер. с англ.; под. ред. Я. В. Соколова]. – М. : Финансы и статистика, 2005. - 416 с.