НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Володимир Сергійович Тихенко

Анотація


Державна екологічна політика країн ЄС на сьогодні ґрунтується на чітко розробленому нормативно-правовому забезпеченні, яке постійно оновлюється і вдосконалюється. Цей процес супроводжується значним фінансуванням та контролем з боку державних органів. Натомість вітчизняний досвід нормативно-правового забезпечення природоохоронної діяльності засвідчує наявність розбіжностей, порівняно з практикою країн ЄС. Прийняття Угоди про асоціацію має змінити вектори державної екологічної політики України з урахуванням діючих норм та стандартів у сфері екології у ЄС. Відтак постає необхідність докладного аналізу таких норм та особливостей їхнього впровадження в Україні. Україна розпочала процес гармонізації нормативної бази з законодавством ЄС ще в1994 р. з підписанням Угоди про партнерство та співробітництво. До підписання Угоди про асоціацію у2014 р. було здійснено ряд важливих кроків щодо гармонізації екологічного законодавства. Найбільш важливі з них були закріплені у Порядку денному асоціації Україна – ЄС та Дорожньої карти Східного партнерства. Стан виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС за оцінками Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у сфері імплементації ініціативи екологічної політики та її нормативно-правового забезпечення в цілому складає 49,7 %. Україна має достатньо розгалужену нормативно-правову базу щодо здійснення державної екологічної політики та управління природоохоронною діяльністю, яка побудована з урахуванням світових стандартів. Поряд з цим, у контексті євроінтеграційних процесів, прогрес у наближенні українського законодавства до законодавства у сфері екології країн ЄС можна оцінювати лише як половину із запланованих дій та пріоритетів. При цьому з прийняттям Угоди про асоціацію з’являються нові проблемні аспекти у гармонізації нормативно-правового забезпечення у сфері якості повітря, води та земельних ресурсів тощо, які потребують виважених заходів з імплементації низки нових законодавчих ініціатив.

Ключові слова


екологічна політика; природоохоронні проекти; нормативно-правове забезпечення; євроінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашикова Е. І. Нормативно-правове забезпечення державної регіональної екологічної політики України [Електронний ресурс] / Е. І. Ашикова// Теорія та практика державного управління. - 2009. - Вип. 1. - С. 157-163. - Ре-жим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2009_1_26.pdf

Екологічна політика України/ І. Піонтківська, А. Сівальнєва, Н. Сосонкіна// Перспективні дослідження. – 2000. – Березень. – С. 54.

Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти): моногр. / О. С. Заржицький. – Донецьк: Національний гірничий університет, 2012. – 200 с.

Олефіренко О. В. Фундаментальні основи формування національної екологічної політики/ О. В. Олефіренко// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – Випуск23. – С. 108-114.

Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС/ Під ред. Н. Андрусевич. – Львів: Суспільство і довкілля, 2013. – 202 с.

Потапенко В. Г. Угода про асоціацію з ЄС в сфері екологічної безпеки та сталого розвитку: очікувані результати та ціна питання [Електронний ресурс] / В. Г. Потапенко. – Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/media/news/437/file/Ugoda%20pro%20Asociaciyu%20z%20EU.pdf

Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на2011-2015 роки: Розпорядження від25 травня2011 р. №577-р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-р

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України до2020 року: Закон України від21.12.2010 р. №2818-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до2020 року: Розпорядження від 17 жовтня2007 р. №880-р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-р/conv/print1360603336720792

Струтинська-Струк Л. В. Національна екологічна політика України в контексті концепції сталого розвитку/ Л. В. Струтинська-Струк// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Випуск533, Правознавство. – С. 61-65.