ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Світлана Олександрівна Полковниченко, Дарія Миколаївна Богдан, Дар’я Олександрівна Лелюк

Анотація


У статті визначено сутність поняття«інвестиційний потенціал регіону у сфері охорони навколишнього природного середовища» та охарактеризовано його економічний зміст. Досліджено принципи, внутрішні й зовнішні джерела фінансування інвестиційної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища. Проаналізовано сучасний стан формування та реалізації інвестиційного потенціалу Чернігівської області у природоохоронній сфері. Проведена оцінка показників ефективності інвестицій у природоохоронні заходи регіону. З’ясовано основні причини негативних тенденцій у природоохоронній сфері Чернігівщини.

Ключові слова


інвестиції; потенціал; охорона навколишнього середовища; інвестиційний потенціал; формування та реалізація інвестиційного потенціалу регіону

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеева С. С. Формирование организационно-экономического механизма привлечения отечественных инвестиций в охрану окружающей среды: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика природопользования» / С. С. Авдеева. – Ставрополь, 2010. - 22 с.

Андрєєва Н. М. Теоретичні основи екологізації інвестиційної діяльності в Україні/ Н. М. Андрєєва// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2005. – Вип.15.6. – С. 314-320.

Аніщенко В. О. До питання щодо вдосконалення теоретико-методологічних засад екологічного інвестування/ В. О. Аніщенко// Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №8(74). – С. 175-183.

Головне управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigivstat.gov.ua

Державна служба статистики України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Довкілля України. Статистичний збірник. 2012 / [за ред. Н. В. Власенко]. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 234 с.

Довкілля Чернігівщини– 2011. Статистичний збірник/ [відповід. за випуск Г. М. Зінич]. – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2012. – 180 с.

Довкілля Чернігівщини– 2012. Статистичний збірник/ [відповід. за випуск Г. М. Зінич]. – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2013. – 190 с.

Статистичний щорічник України за2013 рік/ [за ред. О. Г. Осауленка]. - К. : Державна служба статистики України, 2014. – 534 с.

Ткачук В. Р. Організаційний механізм формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / В. Р. Ткачук. – Полтава, 2008. – 19 с.

Федчак О. М. Інвестиційна складова організаційно-фінансового механізму раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища/ О. М. Федчак// Економіка природокористування і охорони довкіл-ля. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 209-215.

Хлобистов Є. С. Вдосконалення системи фінансування природоохоронних проектів/ Є. С. Хлобистов// Регіона-льна економіка. – 2003. – №4. – С. 28.