ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРС БАЗИ БАНКУ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ

Наталія Миколаївна Пантєлєєва

Анотація


У статті розкрито впровадження та поширення фінансових інновацій з позиції циклічної теорії економічного розвитку. Підтверджено адекватність використання теорії клітинних автоматів для прогнозування ресурсної бази банку як підґрунтя для прийняття рішень щодо активізації інноваційної діяльності в банківській сфері.

Ключові слова


фінансові інновації; ресурсна база; інноваційна діяльність; прийняття рішень; клітинні автомати

Повний текст:

PDF

Посилання


Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиденья. Избранные труды/ Н. Д. Кондратьев, Ю. В. Яковец, Л. И. Абалкин. – М. : Экономика, 2002. – 550 с.

Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective / M. Hirooka. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd, 2006. – 426 p.

Пантєлєєва Н. М. Фінансові інновації з позиції інноваційно-циклічної теорії економічного розвитку/ Н. М. Пантєлєєва// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України (Зб. наукових праць). – 2011. – Вип. 32. – С. 170-178.

Ліквідність банківської системи України: наук.-аналіт. матеріали. Вип. 12 / ред.: В. І. Міщенко; Нац. банк України. - К., 2008. - 180 с.

Міщенко В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків/ В. Міщенко, В. Жупанин// Вісник Національного банку України. – 2008. – №7. – С. 8–12.

Дзюблюк О. Проблеми оптимізації ресурсної бази банків в умовах кризових явищ на фінансових ринках/ О. Дзюблюк// Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №4[14]. – С. 316-319.

Лютий І. О. Депозитний ринок в інвестиційній політиці економічного зростання/ І. О. Лютий// Фінанси України. – 2002. – №6. – С. 3-9.

Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лютий. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с.

Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: монографія/ М. Д. Алексеєнко. – К. : КНЕУ, 2002. – 276 с.

Пантєлєєва Н. М. Інноваційні підходи формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики/ Н. М. Пантєлєєва// Банківська справа. - 2013. – №2. – С. 59-72.

Янковский И. Генезис математических моделей банка/ И. Янковский// Банковский вестник. Информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь. – 2008. – №4. – С. 27-30.

Перепелица В. А. Дискретная оптимизация и моделирование в условиях неопределенности данных/ В. А. Перепели-ца, Ф. Б. Тебуева. – М. : Академия Естествознания, 2007. – 151 с.

Злотник А. А. Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Херста [Електронний ресурс] / А. А. Злотник// Прикладная эконометрика. – 2007. – №1(5). – Режим доступу: http://www.appliedeconometrics.ru/general/upload/articles/pe0507-20.pdf

Борисов А. Н. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной/ [А. Н. Борисов, А. В. Алексеев, О. А. Крумберг и др.]. – Рига: Зинатне, 1982. – 256 с.

Алтунин А. Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях/ А. Е. Алтунин, М. В. Семухин. – Тюмень: ТюмГУ, 2000. – 352 с.