СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Валентина Вікторівна Виговська

Анотація


У статті проведено комплексне дослідження сучасного стану страхового ринку України, обґрунтовано необхідність вирішення проблем його розвитку, визначені подальші перспективи його функціонування  та запропоновані напрямки підвищення ефективності страхової діяльності.

Ключові слова


страхування; страховий ринок; страхові компанії; страхові премії; страхові виплати; капітал; активи

Повний текст:

PDF

Посилання


Аржевітін С.М. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів/ С.М. Аржевітін// Вісник НБУ. – 2010. – №11. – С. 3-7.

Базилевич В.Д. Страхова справа: навчальний посібник/ В.Д. Базилевич, К. Базилевич. – [вид. 3-тє, перер. і доп.]. - К. : Знання, 2003. – 250 c.

Балук Н.Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону/ Н.Р. Балук// Регіональна економіка. - 2011. - №2. - С. 151-156.

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія/ Гаманкова О.О. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.

Залєтов О.М. Страхування: Навчальний посібник/ О.М. Залєтов. - К. : BeeZone, 2003. – 304 c.

Козьменко О.В. Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія/ О.В. Козьменко, С.М. Козьменко, Т.А. Васильєва; керівник авт. проекту д.е.н., проф. О.В. Козьменко. - Суми: Університетська книга, 2012. - 316 с.

Стойко О.Я. Фінанси: навч. посіб. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. Стойка. – К. : Алерта, 2014. – 432 с.

Ткаченко Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.В. Ткаченко; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2004. - 20 с.

Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/742.html.