Editorial Team

Editors

  1. Denys V. Solovianenko, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
  2. Andriy Kuznetsov, НТУУ КПІ, Ukraine
  3. prof. Sergii Iermakov, Kharkov National Pedagogical University, Ukraine